Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 183-192
Tác giả: Từ Văn Bình
Tải về

ABSTRACT

The paper will be interested in testing retail prices of freshwater fish products affected by market movements when a shock of market volatility is coming, and also investigating market co-movement between products researched. To aim objectives should be concerned, types of econometric models are used: (i) Univariate GARCH; (i) Vector Autoregression (VAR). Data used to analysis is daily retail prices of freshwater fish products such as Ba sa, Tra in pond, Tra in cage,Snack fish,  Tilapia with time series from 2/1/2004 to 30/06/2005, the source of data is from Branch of Commercial Promotion, Advertisement Information and Agricultural Extension Center, Angiang Department of Agriculture and Rural Development.

Keywords:  Market Movements, GARCH, VAR

Title: Transition of Market Movements and Linkages between Fresh Water Fish in An GiangProvince,Vietnam

TóM TắT

Nnội dung bài viết sẽ tập trung vào việc phân tích và kiểm tra giá cả thị trường bán lẻ của sản phẩm cá nước ngọt có sự vận động như thế nào khi có sự biến đổi hoặc một cú sốc từ thị trường, đồng thời tìm hiểu sự tác động qua lại giữa các giá cả thị trường bán lẻ của các sản phẩm trong nghiên cứu. Để đạt đến nội dung cần quan tâm, các mô hình kinh tế lượng sẽ được vận dụng: (i) Univariate GARCH; (ii) Vector Autogression. Số liệu được dùng phân tích trong bài viết là giá bán lẻ hàng ngày của cá Ba sa, Tra ao, Tra bè, Lóc và Rô phi theo chuỗi thời gian được tính từ ngày 2/1/2004 đến 30/06/2005 do Phòng Xúc Tiến Thương Mại và Thông Tin Quảng Bá Trung Tâm Khuyến Nông thuộc Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang cung cấp.

Từ khóa:  Sự chuyển đổi của vận động thị trường và tác động qua lại sản phẩm cá

Các bài báo khác
(2008) Trang:
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies (CAS) – Centre for International Management and development Antwerp (CIMDA)
(2008) Trang:
Tác giả: Từ Văn Bình
Tạp chí: Centre for ASEAN Studies (CAS) – Centre for International Management and development Antwerp (CIMDA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...