Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 238-244
Tải về

ABSTRACT

Nowadays,VietnamandThailandare inching next to each other. So, researching diplomatic relations in the history ofVietnamandThailandis very important. In this essay, we only deal with peaceful relations ofSiamand Viet in thirty years of the beginning of the XIX century. At the same timeSiamand Viet settled problem of Chan Lap equadle and negotiate. On the outlook life of the Feudalism,Siamkingdom and theHuecourt maintained a friendly attitude nearly thirty years. It is very special. Thanks to the situation of continent Southeast Asian, was settled in thirty years of the beginning of the XIX century. This is still of great value in establing the peaceful relationls, settlement and cooperation between the two countries as well as among other countries in the Southeast Asian at present time.

Keywords: Diplomatic relations, production, credentials, peaceful

Title: Relations OfViet-SiamIn The Beginning Of The XIX Century

TóM TắT

Ngày nay, Việt Nam- Thái Lan đang xích lại gần nhau về nhiều mặt, việc tìm hiểu về những mối quan hệ trong lịch sử giữa Việt Nam và Thái Lan trở nên cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi chỉ đề cập đến quan hệ hòa hiếu giữa Xiêm- Việt 30 năm đầu Thế kỷ XIX, cũng như việc giải quyết vấn đề Chân Lạp bằng con đường ôn hòa thương lượng giữa hai vương quốc. Trong nhân quan chính trị chật hẹp, ích kỷ của chế độ phong kiến mà vương quốc Xiêm và nhà Nguyễn  duy trì được quan hệ thân thiện gần 30 năm là điều đặc biệt, đồng thời chính mối quan hệ thân thiện này có ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định của khu vực Đông Nam á lục địa trong những năm đầu Thế kỷ XIX. Điều này còn giữ nguyên giá trị thực tiễn cho việc xây dựng quan hệ hòa bình, ổn định, hợp tác giữa hai nước cũng như với các nước trong khu vực ĐôngNamá hiện nay.

Từ khóa: Bang giao, vật phẩm, quốc thư, hòa hiếu

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...