Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 04 (2005) Trang: 245-253
Tải về

AbSTRACT

Nowadays, in some developing countries, high school teachers are using a fairly special kind of assignment namely worksheet, especially in literature reading session, students use role sheets. This assignment provides students with the ability of reasoning, presenting a matter, and expressing  their perceived knowlege. On the occasion of visiting MichiganStateUniversityand doing our observation in some High Schools in East LansingCity, we had an opportunity to explore this kind of assignment. And then, during accademic year of 2003 ? 2004, in Shell Programme, we had tested to experiment this kind of assignment at 11A5  class of  Nguyen Viet Hong High School in Can Tho City. In this article, we mention some following matters: how to present role sheets, some kinds of role sheets, the role and the requirement of using role sheets, experimetal results in 11A5.

Keywords: Role sheets, The Aim and Effect of Role Sheets, Research Results  

Title: Experimenting the Uses of Role Sheets in Literary Teaching

TóM TắT

Hiện nay, ở những nước có nền giáo dục phát triển, giáo viên các trường phổ thông cho học sinh sử dụng một dạng bài tập khá đặc biệt là phiếu bài tập (worksheets), riêng trong giờ đọc tác phẩm văn chương, học sinh làm bài tập phân vai (role sheets). Các dạng bài tập này giúp học sinh rèn luyện các kỹ năng: tư duy, cách trình bày một vấn đề và đồng thời thể hiện những kiến thức mà mình thu nhận được trong bài học. Chúng tôi đã tìm hiểu về vấn đề này khi đến làm việc tại Đại học MichiganState(MSU) và dự giờ ở một số trường phổ thông tại East Lansing. Sau đó, chúng tôi đã sử dụng bài tập phân vai tại lớp11A5 trường THPT Nguyễn Việt Hồng, TP Cần Thơ suốt năm học 2003 ? 2004, trong khuôn khổ chương trình Shell. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đề cập về: phiếu bài tập, bài tập phân vai, một số dạng bài tập phân vai, vai trò và yêu cầu đối với việc sử dụng bài tập phân vai và kết quả khảo sát việc sử dụng bài tập phân vai ở lớp 11A5.

Từ khoá: bài tập phân vai, mục đích và tác dụng của bài tập phân vai, kết quả nghiên cứu

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...