Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 1-7
Tải về

Abstract

A Sinorhizobium fredii strain and Pseudomonas spp. strain were investigated to determine their growth-promoting activities in lowland rice (Oryza sativa L.) grown in the alluvial soil of Cantho city during two seasons (Winter-Spring 2003-2004 and Summer-Autumn 2004) in the fields. The experiment consisted of four treatments: 100 kg N/ha without inoculation, rhizobial inoculation (100 kg/ha rhizobial-peat inoculant) with 30 kg N/ha, pseudomonad fermentation liquid (200 litre/ha) with 30 kg N/ha and control without inorganic fertilizer, inoculation.  Yield component and grain yield were determined at maturity. Inoculation with rhizobial and pseudomonad inoculants increased plant height, paniciles, seed/panicle, 1000-seed weight and reduced no-seed ratio. Application of Sinorhizobium fredii and Pseudomonas spp. enhanced grain yield by 25.38 to 29.38% and 20.36 to 37.02%, respectively. Inoculation also saved amount of N in rice with 70 kg N/ha. Protein content in seed of inoculated rice did not differ with non-inoculated rice applying 100 kg N/ha significantly. The results indicate that certain strains of rhizobia and pseudomonads can promote growth and yield of high-yielding rice.

Keywords: rice, rhizobia, pseudomonad, yield components, grain yield, seed protein

Title: Influence of Rhizobia and Pseudomonads Inoculation on Growth and Grain Yield of Lowland Rice cultivated on the alluvial of Can tho city, Mekong Delta,Viet nam

TóM TắT

Một dòng vi khuẩn nốt rễ lên nhanh (Sinorhizobium fredii) và một dòng vi khuẩn Pseudomonas spp. cùng được nghiên cứu sự tác động tích cực trên lúa cao sản (Oryza sativa L., giống MTL-250) trồng trên đất phù sa Cần Thơ trong 2 vụ liên tiếp (Đông Xuân 2003-2004 và Hè Thu 2004). Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: bón 100 kg N/ha và không chủng phân vi sinh vật, chủng vi khuẩn nốt rễ (100 kg/ha)  + 30 kg N/ha, tưới dung dịch lên men vi khuẩn Pseudomonas spp (200 lít/ha) + 30 kg N/ha và đối chứng (không bón phân ho?a học hay sinh học). Chủng vi khuẩn nốt rễ và vi khuẩn pseudomonad gia tăng chiều cao cây, số gié/m2, số hột chắc/gié, trọng lượng 1000 hột và giảm % số hột lép. Bón vi khuẩn nốt rễ và vi khuẩn Pseudomonas spp gia tăng năng suất từ 25,38% đến 29,38% và từ 20,36% đến 37,02% so với đối chứng, theo thứ tự; tiết kiệm được 70 kg N/ha đồng thời hàm lượng protein trong hột gạo chủng vi khuẩn không khác biệt với hàm lượng protein trong hột gạo có bón 100 kg N/ha, với kết quả này cho thấy các dòng vi khuẩn hữu hiệu có thể kích thích sự phát triển và gia tăng năng suất lúa cao sản.

Từ kho?a: lúa cao sản, vi khuẩn nốt rễ, Pseudomonas spp., năng suất, hàm lượng protein trong gạo

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...