Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 26-32
Tải về

Abstract

 Mango species in theMekong Delta ofViet Nam was considered as in the region of original center of polyembryo mangoes (Vo Cong Thanh andHuynhKy, 2000).  A twelve economic mango varieties propagated by seeds such as ?Cat Chu?, ?Thanh ca?, ?Thom? planting in the region,six mango varieties in the germplasm of Cantho University were also analysed by leaf protein (SDS-PAGE) and DNA (CAPS-PCR run with 5 primer: CAP1A, CAP3A, CAP3B, CAP5A, CAP12A) methods. Results showed that any young leaf samples in the same tree had the same proteins,a sexual plant could distinguish with asexual plants by leaf protein method easily. CAP5A could be applied to distinguish polyembryos into one sexual and asexual embryos.  Mango varieties such as ?Du Du?, ?Thom?, ?Buoi?, and ?Hon? were clasified into the same group (M.odorata).  Other varieties including ?Bac?, ?Cat Chu?, ?Cat?, ?Tuong?, ?Cat Hoa Loc? were M. indica, and  ?Thanh Ca? variety has confirmed as M. mekongensis (Pham Hoang Ho 2001).

Keywords: Mangifera spp., M. mekongensis, Cat Hoa Loc, protein, DNA

Title: Genetic diversity of mango cultigen resources in the Mekong Delta

TóM TắT

Đồng Bằng Sông Cửu Long nằm trong vùng khởi nguyên của cây xoài trồng.  Xoài là loại cây ăn trái vừa có phẩm chất ngon, vừa thích hợp với thị hiếu của người tiêu dùng, do đó nó có giá trị cao về mặt kinh tế.  Với kỹ thuật điện di protein (bằng phương pháp SDS-PAGE) và điện di ADN (primer CAP 5A) đã nhận diện được cây lai và cây phôi tâm của 6 giống xoài: Trung Quốc, Martin, Cát Vân Đen, Cát Hòa Lộc, Phim Xẻng Măng, Namdorkmai.  Kết quả điện di protein cũng cho thấy các giống: (1) Giống xoài Bưởi, Đu Đủ, Hòn và Thơm thuộc loài Mangifera odorata;  (2) Giống xoài Cát, Cát Chu, Lai, Cát Hòa Lộc, Tượng và Bắc thuộc loài Mangifera indic;  (3) Giống xoài Thanh Ca thuộc loài Mangifera mekongensis.

Từ khóa: SDS-PAGE, primer, protein, DNA, Mangifera spp

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...