Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 11-16
Tác giả: Hồ Ngọc Mân
Tải về

ABSTRACT

Nowadays, social scientists usually trend to link together varieties of scientific filed in researching.  It?s very important to apply knowledge of interdiscipline such as: Receiving Esthetis to change the method in teaching- learning literature in universities.  To do that, the one who accept Reception Esthetis  has to select with criticism and application creatively.

Keywords: Accepting  Reception Esthetis has selection, applying Reception  Esthetis has selection and criticism.

Title: Reception Esthetis  in literature teaching- learning.

TóM TắT

Ngày nay, trong xu thế liên thông giữa các ngành khoa học, việc vận dụng kiến thức liên ngành như mỹ học tiếp nhận để góp phần đổi mới phương pháp dạy- học môn Văn trong nhà trường là rất cần thiết.  Muốn vậy, chủ thể tiếp nhận mỹ học tiếp nhận phải biết ?gạn đục khơi trong? chọn lọc có phê phán và vận dụng một cách đầy sáng tạo mới đạt hiệu quả cao.

Từ khóa: Tiếp nhận,  mỹ học tiếp nhận có chọn lọc,  vận dụng mỹ học tiếp nhận có sáng tạo.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...