Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 116-124
Tải về

ABSTRACT

With special medium AFPA (Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus Agar), we could  isolated and  count the spores of two  Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus strains  that produces aflatoxin in maize seed.  It was a complete randomise experiment with 3 different humidity and 3 replications.  The result showed that any humidity had both Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus strains without Fusarium strains.  Aflatoxin content was determined by High Performatic Liquid Chromatography.  Maize seed stored at 3, 5, 7,9 and 12 weeks that were 4 kinds of  Bl, B2,Gl, G2 aflatoxins.  In the dry and air condition of seed storage (27,4oC; relative humidity 79,3% and seed moisture content 11,8%) maize seed could be stored within 2 months, total aflatoxin content was lower the aflatoxin allowed in Viet nam.  When the seed moisture content at 13,5% was stored under 72% and 89% relative humidity, the total aflatoxin content were increased highly. 

Keywords: aflatoxin B1, B2, G1, G2, stored maize grains, high performance liquid chromatograph, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus.

Title: Survey of  mycotoxin (aflatoxin) in stored maize grain.

TóM TĂ?T

Bằng môi trường chuyên biệt AFPA (Aspergillus flavus va? Aspergillus parasiticus Agar) có thể phân lập và đếm số lượng bào tử hai loại nấm A.flavus  và A.parasiticus.  Qua kết quả nuôi cấy và phân lập nấm từ nguồn bắp ở kho thức ăn gia súc công ty Afiex An giang, bắp tồn trữ ở bất kỳ độ ẩm nào cũng đều có  nhiễm 2 dòng nấm A.flavusA.parasiticus, không có nhiễm nấm Fusarium.  Kết quả định lượng bằng sắc ký lỏng cao áp cho thấy đã xác định được các loại aflatoxin Bl, B2,Gl, G2 có trong các mẫu bắp tồn trữ ở các thời điểm 3, 5, 7, 9 và 12 tuần.  Trong điều kiện khô thoáng, nhiệt độ trung bình 27,4oC và ẩm độ không khí trung bình 79,3%, độ ẩm trung bình hạt bắp thấp (11,8%) thì có thể trữ hạt đến 2 tháng mà hàm lượng aflatoxin tổng số vẫn dưới mức cho phép.  Hàm lượng aflatoxin tổng số ở các thí nghiệm trữ bắp ở độ ẩm 72% và 89% sẽ đạt nhanh đến mức cao khi độ ẩm hạt ³ 13,5%. 

Tư? kho?a: aflatoxin B1, B2, G1, G2, bă?p tô?n trư?, să?c ky? lo?ng cao a?p, Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...