Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 02 (2004) Trang: 145-150
Tải về

ABSTRACT

Five mungbean promising varieties were showed in season of Spring ? Summer at Cho Moi?An Giang province to evaluate adapted varieties and to disseminate the mungbean promising varieties.  Experiment was designed in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications.  The lot size was 20 m2 andplant density was 50 x 15 cm.  Fertilizers was applied at the rate of 40N ? 60P ? 30K.  The controll cultivar is  DX 208.

The resultshowed that all  mungbean varieties in the experiment were growing very well.  VC 6397 had had the highest yield and adapted to  the local conditions with the yield  is 1,44 ton/ha and the durations of growing were 62 days.

Keywords: Mungbean, breeding.

Title: Field trial of five promising mungbean varieties at Cho Moi district An Giang province  Spring-Summer crop season  2004.

TóM TĂ?T

Năm giống Đậu xanh triển vọng được trồng thử nghiệm tại huyện Chợ Mới tỉnh An Giang vụ Xuân hè 2004.  Thí nghiệm bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với 3 lần lặp lại.  Diện tích mô?i lô thí nghiệm 20m2, mật độ trồng 50 x 15 Cm. Công thức phân bón 40-60-30.  Giống Đậu xanh ĐX 208 được dùng làm đối chứng.

Kết quả cho thấy các giống đều tăng trưởng tốt trong điều kiện thí nghiệm. Giống VC 6397 có năng suất hạt cao nhất (1,44 t/ha) và có thời gian sinh trưởng 62 ngày.

Tư? kho?a: Đâ?u xanh, năng suâ?t.

Các bài báo khác
Số 02 (2004) Trang: 138-144
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...