Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 105-111
Tải về

ABSTRACT

Two field experiments were conducted to evaluate the effect of soybean (Glycine max L.) and hybrid-corn (Zea mays) cultivated on the alluvial soil of Tan Hiep district, Kien Giang province in the Summer-Autumn 2002.  The results showed that the corn-yield (cv.  DK888) of phosphate biofertilizer treatment was higher than corn yield applying with 60 kg P2O5/ha but yield of soybean seed (cv.  MTĐ-176) did not differ soybean yield applying with this phosphate concentration.  However, application of phosphate biofertilizer improved quality of soybean seed and available phosphate content in the soil after harvesting.

Key word.  Phosphate biofertilizer, soybean, hybrid-corn, yield, protein-lipid in seed, available phosphate

Title: Effect of Phosphorus Biofertilizer on soybean and hybrid-corn cultivated on the alluvial soil of Tan Hiep district, Kien Giang province

Tóm tắt

Hai thí nghiệm ngoài đồng được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả phân lân sinh học trên cây đậu nành và cây bắp lai trồng trên đất phù sa huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang trong vụ Hè Thu 2002. Kết quả cho thấy bón phân sinh học cho năng suất bắp lai (giống DK888) cao hơn năng suất bắp lai bón 60 kg P2O5/ha và cho năng suất đậu nành (giống MTĐ-176) tương đương với năng suất đậu bón 60 kg P2O5/ha nhưng chất lượng hột đậu (hàm lượng protein và lipid) cao hơn hột đậu chỉ bón phân lân hoá học. Bón phân lân sinh học cải thiện hàm lượng lân trong đất trồng đậu nành sau khi thu hoạch.

 Từ khoá: Phân lân sinh học, đậu nành, bắp lai, năng suất, protein-lipid hột đậu, lân dễ tiêu

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...