Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 155-163
Tải về

Abstract

This research develops a multipurpose microcontroller system (MPC) to help technicians and students in study and design control systems.  Based on an 8951 microcontroller, the MPC is built to satisfy almost basic needs of control.  Using the MPC, technicians and students can develop control applications easily and quickly.  Based on an efficient algorithm, the MPC has ability to run program by steps or by blocks, thing that can not be done by 8951.  This is very important in designing control systems because users can stop application programs at any points to look for errors not only in software but also in hardware.  With such abilities, MPC is very helpful for everyone in studying microcontroller technique and designing control systems. 

Keyword: MPC- multipurpose microcontroller, step, block, AutoRun, ISR. 

Title: Multipurpose Microcontroller

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...