Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 01 (2004) Trang: 203-213
Tác giả: Ts. Mai Văn Nam
Tải về

ABSTRACT

During the past time, breeding process in Can Tho in particular, in Mekong Delta in general gave much risk for breeders such as the changing of price, unstable market (especially in export).  The study aimed to 4 main points: (1) evaluating pork breeding situation, processing, consumpting and exporting pork products; (2) analysing breeding situation, processing, consumpting and exporting pork products in order to give scientific facts; (3) defining the drawbacks that should be solved for  processing, consumpting and exporting pork product; (4) recommending some sulutions for developing of pork breeding, processing, consumpting and exporting in the local areas.

Title: Some Issues and Solutions for Improving Production Efficiency and Marketing of Pig in Can Tho, the Mekong Delta

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...