Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 45-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/04/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

Causes and factors effect to the school drop out of Khmer students at Tra Cu district in Tra Vinh province

Từ khóa:

Dân tộc Khmer, giáo dục, nguyên nhân bỏ học, nhân tố ảnh hưởng

Keywords:

Education, causes of school drop-out Khmer Ethnics, influential factors

ABSTRACT

The school drop-out of Khmer students has affected sustainable society development in rural areas. The main objective of the study is to investigate causes, influential factors and possible sulutions in order to improve the school drop out of Khmer students. Information and data were collected by Focus Group Discussion, Semi-Structured Interview and Household suvey and also analyzed by descriptive statistics, multi-variables regression and matrix SWOT analysis. The study found that the main causes of school drop out of Khmer students were mainly in household ’s hard economy, non-learning motivation, poor capacity of learning, non-full care of parents, low investment in education, learning material insufficiency and unhealthiness. Influential factors on the shool drop out of Khmer students were low education of parents, many dependent labors, low incomes, old age of parents, far-away migration for finding jobs of parents, poor Vietnamese, non-full care of parents and unhealthiness Therefore, there must be further researches to find possible sollutions in order to overcome the consequences of school drop-out of Khmer students.

TÓM TẮT

Sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer đã và đang ảnh hưởng đến phát triển xã hội bền vững ở các vùng nông thôn. Mục tiêu chính của nghiên cứu là điều tra nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp cải tiến sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer. Thông tin và số liệu được thu thập bằng phương pháp thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn bán cấu trúc và điều tra nông hộ,được phân tích bằng phương pháp thống kê mô tả, hồi quy tương quan đa biến và ma trận SWOT. Nghiên cứu đã tìm thấy: nguyên nhân bỏ học của học sinh dân tộc Khmer là hộ kinh tế khó khăn, không có động cơ học tập và học lực yếu/kém, thiếu sự quan tâm của cha mẹ, đầu tư giáo dục thấp, thiếu phương tiện học tập và sức khỏe yếu. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer là học vấn của cha và mẹ thấp, có nhiều lao động phụ thuộc, thu nhập thấp, tuổi của cha và mẹ cao, cha và mẹ phải đi làm ăn xa, tiếng Việt kém, thiếu sự quan tâm của cha mẹ và sức khoẻ yếu. Vì vậy, cần có nghiên cứu sâu hơn để tìm giải pháp khả thi để khắc phục các hậu quả bỏ học của học sinh dân tộc Khmer trong tương lai.

Trích dẫn: Phạm Công Hữu và Thạch Ngọc Tuấn, 2016. Nguyên nhân và nhân tố ảnh hưởng đến sự bỏ học của học sinh dân tộc Khmer ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 45-55.

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 190
Tạp chí: Nước là nguồn chiến lược: Đồng bằng Sông Cửu Long
1 (2011) Trang: 14
Tác giả: Phạm Công Hữu
Tạp chí: Social Science Briefs on the Mekong Delta
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...