Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (3) (2015) Trang: 19-23
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học An Giang
Liên kết:

The experiment was conducted to determine the optimal concentration Naphthalene Acetic Acid (NAA) on the growth and yield of two rice varieties MTL560 and IR50404. The experiments were carried out in two factors completely randomized design with four replications per treatment. The first factor included two rice varieties (MTL560 and IR50404) and the second factor included four levels of NAA (0, 50, 100, 200 ppm). The results show that NAA was not effective on plant height, number of tillers.pot-1, number of panicles.pot-1, filled grain ratio (%), 1000-grain weight. However, NAA was able to improve the number full grains.panicle-1 and grain yield. The highest grain yield (23.7 g.pot-1) was observed in 100 ppm NAA. The yield of MTL560 rice (23.4 g.pot-1) was significantly higher than IR50404 rice (23 g.pot-1).

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 101-108
Tải về
(2017) Trang: 188-194
Tạp chí: Quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng theo hướng hữu cơ sinh học trong phát triển nông nghiệp xanh
(2014) Trang: 726
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
(2014) Trang: 795
Tạp chí: 4th International Rice Congress, 27 October - 1 November 2014, Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...