Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 140-146
Tải về

ABSTRACT

From 10 samples of medicinal plants of Muong ethnic in Quang Lac commune, Nho Quan district, Ninh Binh province is used as medicine, we have determined the presence of coumarin by both chromatography thin layer method and chemical reaction of lactone group. Experimental results showed that all most of the sample may contain coumarin components or derivatives of them. Next, extractive solution from 10 medicinal plants were evaluated antibacterial activity, the results show that 8/10 species have been resistant to all 4 pathogenic bacterial strains. Of  these, two species of Zanthoxylum acanthopodium DC. and Pterolobium integrum Craib shown resistance is very strong.

Keywords: Coumarin, thin-layer chromatography, antibacterial

Title:    Determining the coumatin and assensing the anti-bacterial activity of the extractive solution from some medicinal plants by Muong ethnic group based on the lacal people experience in Nho Quan, Ninh Binh province

TóM TắT

Từ 10 mẫu cây thuốc được đồng bào dân tộc Mường xã Quang Lạc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sử dụng để làm thuốc, chúng tôi đã tiến hành định tính để xác định sự có mặt của coumarin bằng cả hai phương pháp sắc ký lớp mỏng và phản ứng hoá học của nhóm lacton. Kết quả cho thấy hầu hết các mẫu nghiên cứu đều có thể chứa coumarin hoặc dẫn xuất của chúng. Tiếp theo, dịch chiết từ 10 cây thuốc này được đánh giá khả năng kháng khuẩn, kết quả cho thấy 8/10 loài nghiên cứu đều có khả năng kháng lại đồng thời cả 4 loại vi khuẩn gây bệnh. Trong đó, hai loài Zanthoxylum acanthopodium DC. và Pterolobium integrum Craib thể hiện tính kháng rất rõ rệt.

Từ khóa: Coumarin, phương pháp sắc ký lớp mỏng, kháng khuẩn

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...