Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 182-189
Tải về

ABSTRACT

Rural tourism our country is quite developed, especially theCuuLongRiverDelta. However, for sustainable development, rural tourism need bebefit sharing between stakeholders in the tourism value chain. The farmers involved in tourism should be more active, to decide the sale price not just rely on the regulations of tourism companies. Research on the tourism value chain Thoi Son is a good example.

Keywords: Tourism rural, Tourism value chains, stakeholder, income

Title: The comparison of income between stakeholders in rural tourism value chains - case study in Thoi Son, Tien Giang province

TO?M TĂ?T

Du li?ch vu?ng nông thôn nươ?c ta kha? pha?t triê?n, nhâ?t la? vu?ng Đô?ng bă?ng sông Cư?u Long. Tuy nhiên, đê? pha?t triê?n bê?n vư?ng, du li?ch miê?t vươ?n câ?n chia sẻ lơ?i i?ch giữa các bên tham gia trong chuỗi giá trị du lịch. Người nông dân tham gia làm du lịch câ?n chu? đô?ng hơn, tự quyết định giá bán sản phẩm chư? không chi? dựa vào định suất của các công ty du lịch. Nghiên cư?u vê? chuô?i gia? tri? du li?ch miê?t vươ?n cu? lao Thơ?i Sơn la? mô?t điê?n hi?nh.

Tư? kho?a: Du li?ch nông thôn, chuô?i gia? tri? du li?ch, chu? thê?, thu nhâ?p

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 210-218
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...