Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 210-218
Tải về

ABSTRACT

Rural tourism is a term widely used in most countries around the world. Understanding the concept and the behavior of visitors is one of the factors that determine success for rural tourism program. This article presents survey results about the concept and behavior of the tourists about rural tourism in order to provide some reference for rural tourism authority and business managers.

Keywords: Rural Tourism, concept, behavior, tourist

Title: Conceptions and behaviors of the rural tourists - studying in Ho Chi Minh city

TO?M TĂ?T

Du lịch nông thôn (rural tourism) là một thuật ngữ được dùng khá phổ biến ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Viê?c hiê?u ro? quan niê?m va? ha?nh vi du li?ch cu?a du kha?ch la? mô?t trong như?ng yê?u tô? quyê?t đi?nh tha?nh công cho chương tri?nh du li?ch nông thôn. Bài viết là kết quả kha?o sa?t quan niệm va? ha?nh vi cu?a du kha?ch vê? du lịch nông thôn, nhă?m cung câ?p mô?t sô? thông tin cho ca?c nha? hoa?t đô?ng kinh doanh va? qua?n ly? du li?ch nông thôn        tham kha?o.

Tư? kho?a: Du li?ch nông thôn, quan niê?m, ha?nh vi, du kha?ch

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 182-189
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...