Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 80-86
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 27/03/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Fluctuation of land resources evaluating for coastal districts of Ben Tre province based on the scenarios climate change

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, đơn vị đất đai, quy hoạch sử dụng đất

Keywords:

Climate change, land unit map, land use planning

ABSTRACT

Land unit map is an important basis for land evaluation, essentially in land use planning in responding to climate change. This research referred the information and data from specialized maps concerning to the land and 25 soil survey locations tested by augering household investigation, using available results from the climate change research was studied for Ben Tre in 2011 under two scenarios: (1) at the average and (2) highest emission. Land unit mapping conducted according to FAO (1976), overlaying the maps: hydrological water surface, soil and sea level rise scenarios by MapInfo software. The results showed that in the present time, the study area can be contourlined into 20 map units; in 2020, it is 22 units and in 2050, it comprises of 21 units. To increase the actual value, the climate change scenarios need to be considered to the impact of the existing sea dike and sluice gate system, the soil samples should be taken and analyzed for determination the physical and chemical properties involved.

TóM TắT

Bản đồ đơn vị đất đai là cơ sở quan trọng cho đánh giá thích nghi đất đai đặc biệt trong công tác quy hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề tài đã tham khảo biên hội thông tin và số liệu từ các bản đồ đơn tính liên quan đến đất đai, khảo sát kiểm chứng 25 mũi khoan và 25 phiếu điều tra nông hộ, sử dụng các kết quả có sẵn từ nghiên cứu biến đổi khí hậu thành lập cho tỉnh Bến Tre năm 2011 ở hai kịch bản (1) phát thải trung bình và (2) phát thải cao nhất. Thành lập bản đồ đơn vị đất đai theo quy trình của FAO (1976) và chồng lắp các bản đồ đơn tính: thủy văn nước mặt, đất và mực nước dâng theo các kịch bản biến đổi khí hậu bằng phần mềm Mapinfo, kết quả cho thấy: Điều kiện hiện tại, vùng nghiên cứu có 20 đơn vị đất đai; năm 2020 có 22 đơn vị đất đai và năm 2050 có 21 đơn vị đất đai. Để nâng cao giá trị thực tế của kết quả, khi xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu cần xem xét đến ảnh hưởng của hệ thống thủy lợi, công trình, đồng thời các mẫu đất cần được phân tích để xác định tính chất lý hóa học liên quan.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...