Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 123-131
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 27/12/2018

Ngày nhận bài sửa: 05/03/2019

Ngày duyệt đăng: 30/08/2019

 

Title:

Immune responses in tilapia (Oreochromis niloticus) vaccinated with in-activated Streptococcus agalactiae vaccine

Từ khóa:

Cá rô phi, kháng thể, Streptococcus agalactiae, vắc xin

Keywords:

Antibody, Oreochromis niloticus, Streptococcus agalactiae, vaccination

ABSTRACT

This study was conducted to determine the efficacy of inactivated Streptococcus agalactiae vaccine on tilapia (Oreochromis niloticus) fingerling. The experiment is a completely randomised design with three replications of four treatments where fish were vaccinated with 0.05, 0.1, 0.2 ml vaccine/fish and non-vaccinated (control). Three weeks after vaccination, fish were challenged with S. agalactiae and followed-up for 3 weeks post challenge to determine the relative percentage survival rate (RPS%). Blood samples were collected every week to analyse hematological parameters and specific antibody concentration. The results showed that inactivated S. agalactiae vaccine has immunostimulatory effect in tilapia and lasting at least 4 weeks post vaccination. The hematological parameters and specific antibody concentration in vaccinated fish were statistically significantly higher (P<0,05) than un-vaccinated fish. The RPS% of tested vaccine was 80.1% when injected 0.05 ml vaccine/individual and 88.1% for both doses of 0.1 ml and 0.2 ml vaccine/individual.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiệu lực của vắc xin Streptococcus agalactiae bất hoạt trên cá rô phi (Oreochromis niloticus). Thí nghiệm được bố trí ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần, gồm 1 nghiệm thức đối chứng và 3 nghiệm thức tiêm vắc xin bất hoạt với thể tích tiêm lần lượt là 0,05 ml; 0,1 ml và 0,2 ml/cá. Sau 3 tuần tiêm vắc xin, cá được cảm nhiễm với vi khuẩn S. agalactiae và theo dõi trong 3 tuần sau cảm nhiễm để xác định chỉ số bảo hộ (RPS%). Mẫu máu cá được thu định kỳ mỗi tuần/lần để phân tích các chỉ tiêu huyết học và hàm lượng kháng thể đặc hiệu. Kết quả ghi nhận là vắc xin S. agalactiae bất hoạt có khả năng kích thích miễn dịch ở cá rô phi và kéo dài ít nhất đến 4 tuần sau khi tiêm vắc xin. Các chỉ tiêu huyết học và hiệu giá kháng thể trung bình ở cá tiêm vắc xin tăng có ý nghĩa thống kê (P<0,05) so với cá không tiêm vắc xin. Chỉ số bảo hộ của vắc xin là 80,1% ở nghiệm thức tiêm 0,05 ml vắc xin/cá và 88,1% ở 2 nghiệm thức tiêm 0,1 ml và 0,2  ml vắc xin/cá.

Trích dẫn: Nguyễn Hoàng Nhật Uyên và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2019. Đáp ứng miễn dịch của cá rô phi (Oreochromisniloticus) chủng vắc-xin Stretococcus agalactiae bất hoạt. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4B): 123-131.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...