Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 48-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/12/2014

Title:

Purification and characterization of alkaline protease from Bacillus sp. SV1

Từ khóa:

Bacillus sp. SV1, đơn phân, protease kiềm tính, sắc ký trao đổi ion, tinh sạch

Keywords:

Bacillus sp. SV1, ion-exchange chromatography, monomer, alkaline protease, purification

ABSTRACT

An alkaline protease with molecular mass about 19.2 kDa was isolated and purified from Bacillus sp. SV1 broth culture by ammonium sulfate fractionation following by a combination of cation-exchange on SP-streamline column and anion exchange chromotography on Unosphere Q column with phosphate buffer at pH 7.8. SDS-PAGE under reducing and non-reducing conditions and zymography analysis with casein as a substrate indicated that the protease was a monomer of about 19.2 kDa with no intermolecular disulfite bridges. The optimum pH and temperature for protease activity were 9.0 and 45oC, respectively. The presence of
2.5 mM Ca2+ leaded to a two fold increase of enzyme activity. Additionally, the purified protease was expected as a serine protease because it was completely inhibited by 2mM phenylmethylsulphonyl fluoride (PMSF).

TÓM TẮT

Protease kiềm tính từ Bacillus sp. SV1 đã được tinh sạch bằng
phương pháp tủa ammonium sulfate bão hòa ở nồng độ 60%, kết hợp sắc ký trao đổi ion dương SP-streamline và sắc ký trao đổi ion âm Unosphere Q với đệm phosphate pH 7,8. Bằng kỹ thuật SDS-PAGE và điện di nhuộm hoạt tính với cơ chất casein, protease được xác định là một đơn phân và có khối lượng phân tử khoảng 19,2 kDa. Các thí nghiệm khảo sát ảnh hưởng của pH và nhiệt độ lên hoạt tính cho thấy, protease này hoạt động mạnh ở pH tối ưu 9,0 và nhiệt độ tối ưu 45oC. Trong điều kiện thí nghiệm, sự có mặt của 2,5 mM ion Ca2+ làm tăng hoạt tính protease gấp hai lần, bên cạnh đó protease này có thể bị ức chế hoàn toàn bởi 2,0 mM phenylmethylsulfonyl fluoride (PMSF), có khả năng đây là một serine protease.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...