Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/05/2020
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2020

Ngày duyệt đăng: 29/06/2020

Title:

Fabrication of carbon/ZnO nanofibers by an electrospinning technique

Từ khóa:

Carbon, quay điện hóa, sợi nano, ZnO

Keywords:

Carbon, electrospinning,  nanofibers, zinc oxide

ABSTRACT

The purpose of this study was to prepare ZnO nanofibers based on carbon with precursors of polyvinyl pyrrolidone (PVP) and zinc nitrate (Zn(NO3)2) by an electrospinning method. The electrospinning parameters of PVP/Zn(NO3)2 were investigated, including the concentration of PVP, amount of Zn(NO3)2, applied voltage, and flow rate. The morphology of electrospun nanofibers was observed under a scanning electron microscope (SEM). At the optimum condition, the electrospun PVP/Zn(NO3)2 nanofibers were calcinated in nitrogen at 500°C for 1 hour to covert  ZnO nanoparticles based on carbon fibers. The morphology and size of ZnO nanoparticles based on carbon nanofibers were determined by a transmission electron microscope (TEM). The formation of ZnO crystals in the ZnO/carbon fibers was determined by Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD). Thus, ZnO nanoparticles based on carbon fibers were succesfully prepared.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm tổng hợp nano ZnO trên nền sợi carbon từ tiền thân sợi nano PVP/Zn(NO3)2 bằng phương pháp quay điện hóa. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tạo sợi nano PVP/Zn(NO3)2 bằng electrospinning đã được khảo sát: nồng độ polyvinyl pyrrolydone (PVP), hàm lượng muối Zn(NO3)2, hiệu điện thế và lưu lượng dòng dung dịch. Từ đó, chọn mẫu sợi phù hợp thông qua quan sát bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) và tiến hành nung sợi trong điều kiện khí N2 ở 500℃ trong 1 giờ tạo hạt nano ZnO trên nền sợi carbon. Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM) được sử dụng để xác định hình dáng và kích thước hạt nano ZnO trên nền sợi carbon. Sự có mặt của tinh thể ZnO trong cấu trúc sợi carbon được xác định bằng phổ hồng ngoại FT-IR và nhiễu xạ tia X (XRD). Vì vậy, nano ZnO trên nền sợi carbon đã được điều chế thành công.

Trích dẫn: Văn Phạm Đan Thủy, Phạm Văn Toàn, Đặng Huỳnh Giao và Đoàn Văn Hồng Thiện, 2020. Tổng hợp sợi nano carbon/ZnO bằng kỹ thuật quay điện hóa. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3A): 1-8.

Các bài báo khác
Số 35 (2014) Trang: 40-45
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 57-65
Tải về
(2016) Trang: 156-162
Tạp chí: ELEVENTH JOINT CANADA-JAPAN WORKSHOP ON COMPOSITES FIRST JOINT CANADA-JAPAN-VIETNAM WORKSHOP ON COMPOSITES
(2014) Trang: 396
Tạp chí: 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2014
1 (2013) Trang: 80
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...