Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 40-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/10/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

Title:

Effects of reaction time and concentration of alkaline solution on recycling process of PET waste by chemical treatment

Từ khóa:

Polyethylene terephthalate (PET), quá trình tái chế, xử lý hóa học

Keywords:

Chemical treatment, polyethylene terephthalate (PET), recycling process

ABSTRACT

This study presents the preliminary lab scale results of chemical treatment process of waste polyethylene terephthalate (PET) bottles by using sodium hydroxide. Some important parameters such as operating temperature and immersing time and concentration of sodium hydroxide solution were studied. Operating temperature and immersing time were achieved at 75°C and in 30 minutes, respectively. The ash content of the sample was determined at 800°C. The remaining of inorganic impurities after treating in alkali solution was very low and acceptable. The inorganic content separated from the PET waste increased with increasing amount of alkaline concentration. This investigation showed that an environmentally friendly method to recycle PET could be simply established.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này trình bày kết quả sơ bộ của quá trình xử lý hoá học polyethylene terephthalate (PET) bởi kiềm trong phạm vi phòng thí nghiệm. Các thông số quan trọng như nhiệt độ, thời gian và nồng độ kiềm lần lượt được khảo sát. Nhiệt độ và thời gian tối ưu của phản ứng đạt được ở 75°Cvà 30 phút. Hàm lượng tro của mẫu được xác định khi nung ở nhiệt độ 800oC. Kết quả cho thấy, tạp chất vô cơ còn lại trong mẫu sau quá trình xử lý là rất thấp và có thể chấp nhận. Hàm lượng tạp chất vô cơ loại ra tỉ lệ thuận với nồng độ kiềm. Qua đó, có thể thấy phương pháp tái chế PET có thể thực hiện được một cách đơn giản và không ảnh hưởng đến môi trường.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 1-8
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 57-65
Tải về
(2016) Trang: 156-162
Tạp chí: ELEVENTH JOINT CANADA-JAPAN WORKSHOP ON COMPOSITES FIRST JOINT CANADA-JAPAN-VIETNAM WORKSHOP ON COMPOSITES
(2014) Trang: 396
Tạp chí: 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology, IWAMSN 2014
1 (2013) Trang: 80
Tạp chí: The International Joint Symposium between CTU and NTUST
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...