Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/06/2014

Ngày chấp nhận: 30/10/2014

Title:

Synthesis and bioactivity evaluation of benzimidazolylnaphthalene derivative

Từ khóa:

Dẫn xuất benzimidazole, naphthalene, phản ứng Stobbe

Keywords:

Benzimidazole derivaties, naphthalene, Stobbe reaction

ABSTRACT

A new benzimidazolylnaphthalene derivative 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-6,7,8-trimethoxynaphthalen-1-ol has been successfully synthezised from the starting material 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde. The synthetic process included 5 steps 1) Base induced Stobbe condenzation, 2) Ac2O/NaOAc mediated cyclization to form naphthalene ring, 3) Reduction of the ethyl ester moiety to form primary alcohol 4) oxidized the alcohol by PCC to give the coressponding aldehyde and 5) condenzation of the formed aldehyde with 1,2-diaminebenzene to afford the desired product in 20.5% total yield. Results on bioactivity evaluation showed that compound 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-6,7,8-trimethoxynaphthalen-1-ol was not active against PEDV and H1N1 virus but possessed considerable cytotoxicity against MCF-7 cell at the concentration of 3.48 ± 0.52 àg/mL which was comparable with tamoxifen (4 àg/mL).

TóM TắT

Một dẫn xuất benzimidazolylnaphthalene mới là 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-6,7,8-trimethoxynaphthalen-1-ol đã được tổng hợp thành công từ tác chất ban đầu 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde. Quá trình tổng hợp trải qua 5 bước: 1) Phản ứng ngưng tụ Stobbe sử dụng base mạnh potassium tert-butylate, 2) Cộng ghép vòng tạo khung naphthalene sử dụng hỗn hợp Ac2O/NaOAc, 3) Khử nhóm ethyl ester thành alcol 4) Oxy hóa alcol tạo aldehyde tương ứng và 5) Ngưng tụ với 1,2-diaminebenzene tạo sản phẩm mong muốn. Hiệu suất tổng cộng của cả quá trình đạt 20%. Hợp chất 3-(1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-6,7,8-trimethoxynaphthalen-1-ol được tiến hành khảo sát hoạt tính kháng virus PEDV, virus cúm H1N1 và độc tính với tế bào ung thư MCF-7. Kết quả cho thấy hợp chất này không thể hiện hoạt tính kháng virus PEDV và H1N1 nhưng có độc tính ức chế 50% tế bào ung thư MCF-7 ở nồng độ 3.48 ± 0.52 àg/mL và có hoạt tính tương đương với đối chứng dương tamoxifen (4 àg/mL).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...