Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2005) Trang: 86-95
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tải về

Abstract

This paper addresses the simulation of an autonomous amphibious vehicle.  All components of the vehicle driveline from the engine, CVT, gearbox to wheels are analysed and simulated, based on their dynamic models and trial data.  Results from the simulation can be useful for studying dynamics and control of the vehicle.

Keywords: autonomous amphibious vehicle, CVT, differential, skid-steering

Title: Simulation of an AUTONOMOUS Amphibious Vehicle

TO?M TĂ?T

Bài viết này trình bày vấn đề mô hình hoá và mô phỏng một xe tự hành mo?i đi?a hi?nh. Tâ?t ca? ca?c bộ phận của xe từ động cơ, CVT, hộp số đến các bánh xe được phân tích va? đươ?c mô pho?ng dư?a trên mô hình động lực học và dữ liệu thực nghiệm. Các kê?t qua? mô pho?ng rất hư?u i?ch trong việc nghiên cư?u động lực học va? điê?u khiê?n xe tự hành.

Từ kho?a: xe tư? ha?nh, CVT, differential, skid-steering

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 64-70
Tải về
(2014) Trang: 444-449
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
(2014) Trang: 602-607
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử Toàn quốc lần thứ 7
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Thanh Hùng
Tạp chí: VCM 2012
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...