Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 21-28
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/06/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:

Evaluation customer satisfaction for service quality of payment card in VietinBank Cantho Branch

Từ khóa:

hài lòng, khách hàng, chất lượng dịch vụ, thẻ thanh toán, Binary logistic

Keywords:

satisfacttion, customer, service quality, payment card, Binary logistic

ABSTRACT

The purpose of the study was to evaluation customer satisfaction for service quality of payment card in VietinBank, Can Tho branch. The research was conducted with 186 observations. The analytical methods including Cronbach's alpha, Exploratory factor analysis (EFA), Binary logistic model were used in the examination of the relationship between determinants and the customer satisfaction for service quality of payment card in VietinBank, Can Tho Branch. The study results showed that the customer satisfaction is formed on the basis of a positive correlation
with the components such as ?Customer service?, ?Reliability? and ?Tangible?.

TóM TắT

Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán của VietinBank - Chi nhánh Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát với 186 khách hàng. Các phương pháp phân tích được sử dụng như Cronbach?s alpha, Phân tích nhân tố khám phá (EFA), Mô hình Binary logistic được sử dụng để kiểm định mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng và sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ thẻ thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng VietinBank Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự hài lòng của khách hàng được hình thành trên cơ sở mối tương quan thuận với các thành phần như ?Cung cách phục vụ?, ?Sự tin cậy? và ?Phương tiện hữu hình?.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...