Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 128-136
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 29/09/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Groundwater exploitation status and groundwater level declines and land subsidence relationship: A case study in Tra Vinh and Can Tho

Từ khóa:

Hạ thấp cao độ NDĐ, khai thác NDĐ, sụt lún đất, tầng chứa nước Pleistocene giữa-trên

Keywords:

Groundwater level declines, groundwater exploitation, land subsidence, upper-middle Pleistocene aquifer

ABSTRACT

The objective of this study is to assess groundwater (GW) exploitation status and GW level declines and land subsidence relationship for case studies in Can Tho city and Tra Vinh province. Firstly, GW exploitation for different purposes was compiled and evaluated; GW level declines in upper-middle Pleistocene (qp2-3) at monitoring wells were examined. The land subsidence was calculated using the expression for 1D consolidation of compressible porous media for vertical compaction rates. The results showed that the GW in Pleistocene layer has been the most popular GW exploitation aquifers, for domestic and industrial purposes, and also for agricultural usage. Consequently, GW level in this layer has been found to decline significantly (3.98 m (2001-2014) and 4.06 m (2004-2015) at QT16 (Can Tho), Q217020 (Tra Vinh), respectively). The compaction-based subsidence at these two locations, respectively are 4.383cm and 27.854 cm. It is noticed that the preliminary calculation of compaction-based subsidence from this study inherits hydrogeological parameters from previous studies, and only upper-middle Pleistocene aquifer was considered.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất (NDĐ) và thiết lập mối tương quan giữa hạ thấp cao độ NDĐ và sụt lún tại Cần Thơ và Trà Vinh. Trước tiên, hiện trạng khai thác NDĐ cho những mục đích khác nhau được tổng hợp và đánh giá; và sự suy giảm của cao độ NDĐ tầng Pleistocene giữa-trên (qp2-3) tại các giếng quan trắc được xem xét. Sụt lún đất được tính toán theo phương pháp lún cố kết 1 chiều (1D) theo phương đứng. Kết quả cho thấy NDĐ tầng Pleistocene giữa-trên được khai thác phổ biến nhất cho mục đích sinh hoạt và công nghiệp, và cho cả nông nghiệp. Từ đó dẫn đến cao độ NDĐ tầng này đã giảm đáng kể (3,98m (2001÷2014) và 4,06m (2004÷2015) lần lượt tại giếng quan trắc QT16 (Cần Thơ) và Q217020 (Trà Vinh)). Lún cố kết tại các vị trí này tương ứng là 4,383 cm và 27,854 cm. Kết quả  lún cố kết sơ bộ này tính theo số liệu địa chất thủy văn được kế thừa từ những nghiên cứu trước và chỉ tính lún cho tầng Pleistocene giữa-trên.

Trích dẫn: Trần Văn Tỷ và Huỳnh Văn Hiệp, 2017. Hiện trạng khai thác nước dưới đất và mối tương quan giữa hạ thấp cao độ mực nước và sụt lún đất: Nghiên cứu tại Trà Vinh và thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 128-136.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 226-233
Tải về
(2019) Trang: 433-438
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2019) Trang: 429-432
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2016) Trang: 373-380
Tạp chí: The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016)
(2014) Trang: 28-29
Tạp chí: The 4th International Conference for Environment and Natural Resources: Green Growth, Climate Change and Protection of Endangered Coastal Regions, Hochiminh city, 17-18 June 2014
1 (2013) Trang: 121
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Water, Land and Southeast Asia food sovereignty
1 (2012) Trang: 112
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ABEASOC
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ACEC-AEEC-AWE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...