Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
361 (2019) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp Phát triển Nông thôn
Liên kết: ISSN: 1859-4581

Trong những năm gần đây, xâm nhập mặn (XNM) ngày càng tiến sâu hơn vào vùng Đồng bằng sông Cửu Long và đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, nghiên cứu được thực hiện nhằm dự báo nồng độ mặn tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang sử dụng mô hình ANN. Trước tiên, hiện trạng XNM được đánh giá; chuỗi số liệu mặn (2009-2018) được sử dụng để thiết lập mô hình ANN, hiệu chỉnh (2009-2015), kiểm định (2016-2018) và dự báo nồng độ mặn theo thời gian (t+1 và t+2). Kết quả nghiên cứu cho thấy, XNM đã ảnh hưởng đến công tác điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp với nồng độ mặn và tần suất mặn có sự thay đổi theo không gian. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định tại 3 trạm (Hóc Pó, Lương Nghĩa và Ngan Dừa) cho thấy nồng độ mặn mô phỏng là tương đối phù hợp với giá trị thực đo và càng tốt nếu dự báo với bước thời gian ngắn. Kết quả nghiên cứu cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà quản lý để đưa ra những giải pháp thích hợp thích ứng cho từng vùng trong khu vực nghiên cứu.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 128-136
Tải về
Số Môi trường 2015 (2015) Trang: 226-233
Tải về
(2019) Trang: 433-438
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2019) Trang: 429-432
Tạp chí: Hội nghị khoa học toán quốc Vietgeo2019: Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển biền vững
(2016) Trang: 373-380
Tạp chí: The International Conference on Environment and Natural Resources (ICENR 2016)
(2014) Trang: 28-29
Tạp chí: The 4th International Conference for Environment and Natural Resources: Green Growth, Climate Change and Protection of Endangered Coastal Regions, Hochiminh city, 17-18 June 2014
1 (2013) Trang: 121
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa Công Nghệ
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: International YOUNG SCIENTISTS CONFERENCE on thIntegrated Research on Disaster Risk, Future Earth and Sustainability
1 (2012) Trang: 1
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: Water, Land and Southeast Asia food sovereignty
1 (2012) Trang: 112
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ABEASOC
1 (2012) Trang: 46
Tác giả: Trần Văn Tỷ
Tạp chí: ACEC-AEEC-AWE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...