Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 22-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 06/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

The impact of the groundwater exploitation on groundwater level in Can Tho city

Từ khóa:

Cao độ mực nước, khai thác, nước dưới đất, tầng Pleistocene

Keywords:

Exploitation, groundwater, groundwater level, pleistocene aquifer

ABSTRACT

The study was carried out to assess groundwater (GW) dynamics affected by the exploitation and usage of GW in the period of 2000-2015, and to understand the hydrogeological characteristics in Can Tho city. The results of this research will be the basis for the input data to calculate and set up GW flow simulation model (Modflow) for further research. Following steps were (i) collecting and synthestizing secondary data (2000-2015) on current status of GW exploitation and monitoring data, (ii) analyzing the collected data to evaluate GW dynamics, and (iii) using geographic information system application to digitize background maps to display information of GW observation wells. The results showed that the Pleistocene aquifer (qp2-3) has currently been exploited, and has the largest number of boreholes in Can Tho city. GW level of Pleistocene aquifer (2000-2015) was decreased from 1.89 m to 4.5 m (average of 3.2 m). The GW level of this aquifer varies at the monitoring sites. The results of this study also provide useful information for development planning in water resources field.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá động thái nước dưới đất (NDĐ) từ việc khai thác, sử dụng nguồn NDĐ trong giai đoạn 2000-2015; và hiểu rõ đặc điểm địa chất thủy văn của thành phố Cần Thơ (TPCT). Kết quả nghiên cứu này sẽ làm cơ sở cho dữ liệu đầu vào để tính toán và lập mô hình mô phỏng dòng chảy NDĐ (Modflow) cho nghiên cứu tiếp theo. Các bước được thực hiện như sau: (i) Thu thập và tổng hợp các số liệu thứ cấp (năm 2000-2015) về hiện trạng khai thác và các số liệu quan trắc NDĐ; (ii) Phân tích số liệu thu thập được nhằm đánh giá động thái NDĐ; và (iii) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) cũng được sử dụng để số hóa các bản đồ nền nhằm thể hiện thông tin các giếng quan trắc NDĐ trên địa bàn TPCT. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầng chứa nư­ớc Pleistocene (qp2-3) hiện đang đ­ược khai thác, và có số lượng lỗ khoan nhiều nhất tại TPCT. Mực NDĐ của tầng này (năm 2000-2015) tụt giảm từ 1,89 đến 4,5 m, trung bình tụt giảm 3,2 m. Mực nước của tầng này có sự thay đổi tại các vị trí quan trắc. Kết quả nghiên cứu này cung cấp thông tin hữu ích cho quy hoạch phát triển ngành.

Trích dẫn: Lê Văn Phát, Trần Minh Thuận và Trần Văn Tỷ, 2017. Tác động của việc khai thác nước dưới đất đến biến động mực nước dưới đất tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 22-30.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 31-38
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...