Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 31-38
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 28/07/2017
Ngày nhận bài sửa: 04/10/2017

Ngày duyệt đăng: 26/10/2017

 

Title:

Determination of hydro-geological parameters by the pumping test method at Tra Noc industrial zone - Can Tho city: A preliminary result

Từ khóa:

Cao độ mực nước NDĐ, KCN Trà Nóc, phương pháp Theis, tầng chứa nước Pleistocene, thông số địa chất thủy văn

Keywords:

Groundwater level, Hydro-geological parameters, Pleistocene aquifer, Theis method, Tra Noc industrial zone

ABSTRACT

The study was carried out following the method of ground water (GW) pumping test in Tra Noc industrial zone, Can Tho city to determine the initial change of water level in the observation wells over time, and then determine the basic hydro-geological parameters of the upper Pleistocene aquifer (qp2-3) such as permeability coefficient (K), transmissivity coefficient (T), storativity coefficient (S), depth of aquifer (D). The following steps were taken to (i) collect secondary data consists of location map, geological-hydrogeological map, and information of wells (aquifer, depth) and (ii) design experimental pumping test to measure GW level of the observation wells during the pumping time. The results determined the hydro-geological parameters (K, T, S and D) in the study area by Theis method, and was a database to set up GW dynamic simulation model for management and prediction of GW exploitation. The results revealed that K is of 3.465 m/h, S is of 0.003, T is of 242,6 m2/d, and D is of 70 m. The results of this research are also the basis to compare and correct secondary hydro-goelogical data, and prepare reliable data for GW flow simulation.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp thực nghiệm bơm hút nước dưới đất (NDĐ) (pumping test) tại khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ nhằm xác định sự thay đổi mực nước trong giếng quan trắc theo thời gian; từ đó xác định các thông số địa chất thủy văn (ĐCTV) cơ bản của tầng chứa nước Pleistocene giữa trên (qp2-3) như hệ số thấm (K), hệ số dẫn nước (T), hệ số nhã nước (S), chiều dầy tầng chứa nước (D). Các bước sau được thực hiện: (i) Thu thập các số liệu thứ cấp như bản đồ vị trí giếng, bản đồ ĐCTV, các thông tin về giếng (tầng chứa nước, chiều sâu); (ii) Bố trí thực nghiệm giếng bơm hút nước để đo mực nước NDĐ tại giếng quan sát trong suốt thời gian bơm. Kết quả tính toán sẽ xác định các thông số ĐCTV (K, T, S và D) tại vùng nghiên cứu theo phương pháp Theis. Kết quả này là cơ sở dữ liệu lập mô hình mô phỏng động thái NDĐ phục vụ cho quản lý và dự báo trữ lượng khai thác NDĐ. Kết quả bơm thí nghiệm tại tầng chứa nước qp2-3  xác định được hệ số thấm K = 3,465 m/giờ, hệ số nhả nước đàn hồi S = 0,003, hệ số dẫn nước T = 242,6 m2/ngày, chiều dày tầng chứa nước D = 70 m. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để so sánh và hiệu chỉnh thông số ĐCTV thứ cấp để có dữ liệu đạt độ tin cậy cao phục vụ việc lập mô hình dòng chảy NDĐ.

Trích dẫn: Lê Văn Phát, Trần Minh Thuận và Trần Văn Tỷ, 2017. Xác định thông số địa chất thủy văn bằng phương pháp thực nghiệm bơm hút nước dưới đất (pumping test) tại khu công nghiệp Trà Nóc - thành phố Cần Thơ: Kết quả sơ bộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu (1): 31-38.

Các bài báo khác
Số Môi trường 2017 (2017) Trang: 22-30
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...