Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 127-133
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Situations of applying advanced technologies in rice production of Khmer ethnic farmers in Soc Trang province

Từ khóa:

Nông hộ dân tộc Khmer, sản xuất lúa, Sóc Trăng, tiến bộ kỹ thuật

Keywords:

Advanced technology, Khmer ethnic farmer, rice production, Soc Trang province

ABSTRACT

The study was aimed to determine the situation of applying advanced technologies in rice production of Khmer ethnic farmers in Soc Trang province as well as the factors influencing their application. Data for the study were from interviewing 193 Khmer ethnic farmers farming rice in Soc Trang province in the 2015 crop. Descriptive statistical analysis and binary logistic regression were used. The results showed that the levels of applying advanced technological models in rice production were relatively low, just from 0% to 27.5% for almost models, except those of high quality rice varieties and verified rice seeds which were relatively high as of 53.9% and 60.6%, respectively. The factors positively affecting the application of advanced technological models were farmer’s education level, their participation in social organisations, their land area for rice cultivation, local authority’s consideration, the coverage of advanced technologies from extension staff and agricultural input suppliers.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông hộ đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát 193 nông hộ dân tộc Khmer trồng lúa tại Sóc Trăng trong niên vụ 2015. Phân tích thống kê mô tả được sử dụng để tìm hiểu thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật của nông hộ và phân tích hồi quy binary logistic được dùng để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ. Kết quả cho thấy rằng, tỷ lệ nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất lúa khá thấp, chỉ đạt từ 0 – 27,5% cho hầu hết các mô hình, ngoại trừ việc sử dụng giống lúa chất lượng cao và giống lúa xác nhận đạt 53,9% và 60,6%. Các yếu tố ảnh hưởng tích cực đến việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa của nông hộ là trình độ học vấn, tham gia các tổ chức đoàn thể xã hội, diện tích đất sản xuất, sự quan tâm của chính quyền địa phương, kênh thông tin tiến bộ kỹ thuật từ cán bộ khuyến nông và đại lý phân phối vật tư nông nghiệp.

Trích dẫn: Trịnh Thanh Nhân, 2016. Thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa của nông hộ dân tộc Khmer tại Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 4): 127-133.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 92-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...