Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 31 (2014) Trang: 97-106
Tải về

Phát triển mô hình kinh tế trang trại là một trong những định hướng chiến lược của kinh tế nông nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hưng Nguyên-tỉnh nghệ An trong thời gian qua, từ đó nhận diện các yếu tố hạn chế trong việc phát triển mô hình kinh tế trang trại huyện Hưng Nguyên-tỉnh Nghệ An, góp phần định hướng, xây dựng các giải pháp phát triển các mô hình hiệu quả và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục các hạn chế và phát triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hưng Nguyên-tỉnh Nghệ An. 

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...