Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 46-55
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/06/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

Learning motivations of students at Binh Duong University

Từ khóa:

Động cơ, học tập, động cơ học tập, sinh viên, Bình Dương University

Keywords:

Motivation, learning, learning motivation, student, Binh Duong University

ABSTRACT

Learning motivation plays a crucial role in stimulating students? learning activities. In practice, it seems that not all students identify clearly their learning motivation, which cause obstacles for their study. This study aimed to determine types of learning motivation that impact students? learning activities. The study adopted both qualitative and quantitative research methods. The findings showed that there were the two types of intrinsic motivation including ?learn to have practical vocational skills?, ?learn to acquire knowledge? and one type of extrinsic motivation ?learn to get university degree?, which influenced strongly the students? learning. The findings might provide educators with the necessary information to orientate students in determining appropriate motivation for their study.

TóM TắT

Động cơ học tập (ĐCHT) có vai trò quan trọng trong việc kích thích hoạt động học tập của sinh viên (SV). Trên thực tế, không phải SV nào cũng xác định ĐCHT một cách rõ ràng và điều này gây ra những trở lực cho hoạt động học tập của họ. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các động cơ chi phối việc học tập của SV. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hai động cơ bên trong gồm ?học để có kỹ năng thực hành nghề?, ?học để tiếp thu kiến thức? và một động cơ bên ngoài là ?học để có bằng đại học? chi phối mạnh mẽ đến việc học tập của SV. Kết quả nghiên cứu cung cấp cho các nhà giáo dục những thông tin cần thiết để định hướng ĐCHT cho SV.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...