Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 1-7
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/06/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

Training high-quality human resources in Can Tho City: Situation and solutions

Từ khóa:

Công tác đào tạo, nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Keywords:

Training, human resources, high-quality human resources, industrialization and modernization

ABSTRACT

Developing high-quality human resources plays a key role in implementing economic tasks in the transitional period and a decisive factor for the success of industrialization and modernization of the country. Accompanying this trend, in recent years the city of Can Tho has shown its great interest in industrialization and modernization. Therefore, the issue of training high-quality human resources demand should be, among other things, given high priority to facilitate Can Tho to become an industrial city prior to 2020.

TÓM TẮT

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đã trở thành yếu tố cơ bản trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế của thời kỳ quá độ và là yếu tố quyết định cho sự thành công của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoà cùng xu thế đó, trong những năm qua Thành phố Cần Thơ đã rất quan tâm đến quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Do đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho quá thình này cần được chú trọng hơn nữa, góp phần đưa Cần Thơ sớm trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 1-6
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...