Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 102-108
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:

Human resources training for rural and agriculture during the  industrialisation, modernization process in the Mekong Delta

Từ khóa:

Đào tạo, nguồn nhân lực, nông nghiệp nông thôn, Đồng bằng sông Cửu Long

Keywords:

Training, human resources, agriculture, rural, Mekong Delta

ABSTRACT

The world is moving slowly after the financial crisis. Consequences, the negative balance of attack ?from illness? is still there: poverty in Africa, even as increasing expansion of public debt in Europe... These adverse effects are directly affected employment and food security of the world. In such situations, economistsand policymakers are directing to agriculture as a sure and secure solution in the process of development and integration. In the new period, the Party advocates of ?a sustainable, effective, comprehensive development of agriculture oriented to industrialization and modernization based on the advantages of tropical agriculture associated with solving farmer and rural problems?. This article refers to an important aspect of agricultural development which is human resources training for agriculture and rural development in the industrialization, modernization process with updated data of the main agriculture region of the country: the Mekong Delta.

TóM TắT

Thế giới đang bước chậm sau khủng hoảng tài chính tiền tệ. Hệ lụy, dư âm của cơn ?bạo bệnh? vẫn còn đó: nghèo đói ở Châu Phi, thậm chí là những khoản nợ công đang ngày càng bành trướng ở Châu Âu? Những tác động trái chiều đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm và an ninh lương thực thế giới. Trong chuỗi tư duy đó các nhà khoa học kinh tế và các cơ quan hoạch định chính sách đang hướng về nông nghiệp như là một giải pháp an toàn, chắc chắn trong quá trình phát triển và hội nhập. Trong giai đoạn mới, Đảng ta chủ trương: ?Phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát huy ưu thế của nền nông nghiệp nhiệt đới gắn với giải quyết tốt các vấn đề nông dân, nông thôn?[1] . Bài viết này đề cập đến một khía cạnh quan trọng trong phát triển nông nghiệp đó là đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa với những số liệu được cập nhật ở khu vực phát triển nông nghiệp trọng yếu của cả nước: Đồng bằng sông Cửu Long.[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. CTQG, Hà Nội 2011, tr.113

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...