Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 69-80
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/12/2015

Ngày chấp nhận: 23/05/2016

Title:

Researching state of Vietnamese realistic short story 1932-1945 from the view of narratology

Từ khóa:

Tự sự học, người kể chuyện, điểm nhìn, diễn ngôn, cốt truyện

Keywords:

Narratology, narrator, point of view, discourse, plot

ABSTRACT

Recently narratology has increasingly been paid attention to by extensive research on several levels. From the research achievements of narratology in the world, the theoreticians in our country has actively introduced and applied research in Vietnamese literary criticism. It was found that when you looked from the perspective of narratology, the content, ideological, aesthetic value of the work were seen as a comprehensive and theoretical basis more reliable. The study of the realistic short stories of Vietnam 1932-1945 from the perspective of narratology is increasingly being focused. However, the survey shows that after 2000, really there have been the research projects of the short stories at this stage in some aspects of narrative theory. As in previous years, almost all research projects from the perspective of sociology and poetics are crucial.

TÓM TẮT

Gần đây vấn đề tự sự học đang ngày càng được quan tâm nghiên cứu sâu rộng ở trên nhiều bình diện. Từ những thành tựu nghiên cứu tự sự học trên thế giới, các nhà lí luận trong nước đã tích cực giới thiệu và vận dụng trong nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam. Người ta thấy rằng khi tìm hiểu từ góc độ tự sự học thì những vấn đề nội dung, tư tưởng, giá trị thẩm mĩ trong tác phẩm được nhìn nhận một cách toàn diện và có cơ sở lý luận vững chắc hơn. Việc nghiên cứu truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945 từ góc nhìn tự sự học cũng ngày càng được chú trọng và có nhiều triển vọng. Tuy nhiên, qua khảo sát cho thấy từ sau năm 2000 thì mới thực sự có những công trình nghiên cứu truyện ngắn giai đoạn này ở một số phương diện của lí thuyết tự sự. Còn những năm trước đó, gần như các công trình nghiên cứu từ góc độ xã hội học và thi pháp học là chủ yếu.

Trích dẫn: Phạm Thị Lương, 2016. Tình hình nghiên cứu truyện ngắn hiện thực Việt Nam 1932-1945 từ góc nhìn tự sự học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43c: 69-80.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 39-45
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...