Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 39-45
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 12/07/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

 

Title:

Narrative speech in Nam Cao?s short story

Từ khóa:

Truyện ngắn, lời văn trực tiếp, lời văn gián tiếp, lời văn trần thuật, phong cách hóa, chủ thể trần thuật

Keywords:

Short story, direct speech, indirect speech, narrative speech, stylization, the narrator

ABSTRACT

Approaching  theaspects of the narrative speech, the writer would like to point out one of the factors for the success in Nam Cao?s short stories. Conspicuously, the narrative speech in his stories was very vivid and flexible shifts. He had to take advantage, the ability to express of direct speech and indirect speech for constructing his works. The mixture of the forms of the narrative speech helps to organize vividly the complex aspects of life in his short stories.

TóM TắT

Tiếp cận trên phương diện lời văn trần thuật, người viết muốn chỉ ra một trong những yếu tố làm nên thành công cho truyện ngắn của Nam Cao. Dễ thấy, lời văn trần thuật trong truyện ngắn Nam Cao hết sức sinh động và biến chuyển linh hoạt. Ông đã tận dụng ưu thế, khả năng biểu hiện của lời văn trực tiếp và lời văn gián tiếp để xây dựng tác phẩm. Việc kết hợp đan xen những hình thức phong phú của lời văn trần thuật giúp cho Nam Cao có điều kiện tổ chức sinh động các khía cạnh phức tạp của đời sống trong truyện ngắn của mình.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 69-80
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...