Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 105-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/12/2014

Title:

The impact of knowledge management on firm organizational performance in the Mekong Delta

Từ khóa:

Quản trị tri thức, hiệu quả tổ chức, doanh nghiệp, mô hình cấu trúc tuyến tính

Keywords:

Knowledge management, organisational performance, enterprise, structural equation model

ABSTRACT

The reasearch conducted a study about the impact of knowledge management on firm organizational performance in the Mekong Delta in order to propose some recommendations to enhance the implemention of knowledge management more effectiveness. The data were collected from 216 firms in four provinces (Can Tho, Vinh Long, Soc Trang and Ca Mau provimces) through questionnaires. The descriptive statistics, Cronbach Alpha test, Exploratory Factor Analysis, Confirmatory Factor Analysis and Structural Equation Modeling methods were used in this study. The results showed that the factor of strategy and organizational characteristics, and the factor of leadership style and motivative employees have a positive impact on the knowledge management activities. Besides, knowledge management activities also impact positively on firm organisational performance. The study also showed that there is a difference impact of knowledge management to organizational performance among enterprises. Particularly, knowledge management activities of large-scale enterprises are more effectiveness than small and medium-sized enterprises. Some recommendations had given to enhance the implemention of knowledge management in enterpirses more effectiveness. Finally, the research contributed theoretical model of the relationship between knowledge management activities and organizational performance.

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tổ chức của doanh nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long nhằm đề xuất một số giải pháp giúp doanh nghiệp thực hiện quản trị tri thức hiệu quả hơn. Số liệu được thu thập từ 216 doanh nghiệp tại bốn tỉnh Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Cà Mau qua phỏng vấn bằng bảng câu hỏi. Phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định, kiểm định Cronbach Alpha và phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy nhân tố chiến lược và đặc điểm của tổ chức, và nhân tố phong cách lãnh đạo và động viên nhân viên có tác động tích cực đến các hoạt động quản trị tri thức của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động quản trị tri thức có tác động mạnh và thuận chiều đến hiệu quả tổ chức của các doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có sự khác biệt về tác động của quản trị tri thức đến hiệu quả tổ chức giữa các loại hình doanh nghiệp: hoạt động quản trị tri thức của các doanh nghiệp lớn đem lại hiệu quả cao hơn so với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số giải pháp khả thi đã được đề xuất giúp doanh nghiệp thực hiện quản trị tri thức hiệu quả hơn. Cuối cùng, bài nghiên cứu đóng góp về mặt học thuật mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa hoạt động quản trị tri thức và hiệu quả tổ chức của doanh nghiệp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...