Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 85-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

 

Title:

Effects of Azospirillum amazonense and Burkholderia kururiensison high-yielding Rice (cv. Ma Lam 213) cultivated on Sandy Loam soil of Tuy Hoa City, Phu Yen Province

Từ khóa:

Azospirillum amazonense, Burkholderia kururiensis, cố định đạm, lúa cao sản, năng suất

Keywords:

Azospirillum amazonense, biological nitrogen fixation, Burkholderia kururiensis, grain yield, high-yielding rice

ABSTRACT

Two experiments (in-pot and in field) were conducted to evaluate effects of two endophytic bacteria strains (Azospirillum amazonense SHL70, Burkholderia kururiensis PHL87) together with other levels of inorganic nitrogen fertilizer on high-yielding rice (cv. Ma Lam 213) cultivated on sandy loam soil of Tuy Hoa, Phu Yen province in Autumn-Winter 2013 and Winter-Spring 2013-2014 season-croppings. The results showed that applying endophytic bacteria and inorganic nitrogen fertilizer increased plant height, yield components and grain yield of high-yielding rice in-pot experiment and in the field trial. Yield components and grain yield of rice in SHL70 and PHL87 plus 30 kg N/ha treatment were not significant difference from those of applying 120 kg N/ha without bacterial inoculation in-pot experiment. The results of field trial showed that bacterial inoculation in rice seeds (either SHL70 or PHL87) plus 60 kg N/ha having yield components and grain yield were not significant difference with those of rice only applying 120 kg N/ha without inoculation therefore both of bacteria strains provided 50% biological nitrogen quantity for high-yielding rice requirement, improvement of quality grain and soil fertility of Tuy Hoa city, Phu Yen province.

TóM TắT

Hai thí nghiệm (trong chậu và ngoài đồng) được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của hai dòng vi khuẩn Azospirillum amazonense SHL70 và Burkholderia kururiensis PHL87 với các nồng độ phân đạm hóa học khác nhau trên cây lúa cao sản (giống Ma Lâm 213) trồng trên đất thịt pha cát ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trong vụ Thu Đông 2013 và Đông Xuân 2013-2014. Kết quả nhận thấy cả hai dòng vi khuẩn và phân đạm hóa học đều làm tăng chiều cao cây, thành phần năng suất; năng suất lúa trong chậu và ngoài đồng; hai dòng vi khuẩn SHL70 và PHL87 tác động có hiệu quả lên thành phần năng suất và năng suất lúa trồng trong chậu khi bón với 30 kg N/ha là khác biệt không có ý nghĩa thống kê với cây lúa bón 120 kg N/ha không bổ sung vi khuẩn. ở thí nghiệm ngoài đồng cũng cho kết quả tương tự như trong chậu, trong đó cây lúa bổ sung vi khuẩn và bón 60 kg N/ha cho thành phần năng suất; năng suất khác biệt không có ý nghĩa thống kê với thành phần năng suất; năng suất lúa khi bón 120 kg N/ha và không bổ sung vi khuẩn. Như vậy, hai dòng vi khuẩn đã cung cấp 50% đạm sinh học cho nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây lúa, cải thiện chất lượng hạt; độ phì của đất trồng lúa ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...