Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Thủy sản (2018) Trang: 142-152
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 28/06/2018

Ngày duyệt đăng: 30/07/2018

 

Title:

Polychaeta and its applications in the sustainable aquaculture

Từ khóa:

Đặc điểm sinh học, giun nhiều tơ, nuôi trồng thủy sản

Keywords:

Aquaculture, biology characteristic, polychaeta

ABSTRACT

Polychaeta are generally recognized as major group of segmented worms with no common morphological features. They spend most of their life burrowing underground in the U-shape burrow. They were firstly known as the bailt in the fisheries industry all over the world. Through deeper studies, this group has been known with many roles in environmental bioremediation and has been playing important roles in the biodegradable processes. Moreover, they are significant feed in aquaculture and are also applied as a substantial sector in the sustainable aquaculture system – the multi-trophic aquaculture system. This article is to summarize some biological features of polychaeta and their important roles in the aquaculture industry.

TÓM TẮT

Giun nhiều tơ là một nhóm lớn của ngành giun đốt với nhiều hình dạng khác nhau. Chúng dành hầu hết thời gian sống bên dưới nền đáy trong những hang tự đào có dạng hình chữ U. Giun nhiều tơ được biết đến đầu tiên như là mồi câu cá ở nhiều nơi trên thế giới. Các nghiên cứu sâu hơn cho thấy nhóm giun nhiều tơ có nhiều đóng góp trong cải thiện môi trường và đóng góp vào các quá trình phân hủy sinh học tự nhiên; ngoài ra, giun nhiều tơ còn là nguồn thức ăn quan trọng trong nuôi trồng thủy sản và được ứng dụng như là một mắt xích quan trọng trong hệ thống nuôi trồng thủy sản bền vững – hệ thống nuôi trồng thủy sản với nhiều bậc thức ăn khác nhau. Bài viết này sẽ tóm tắt một số đặc điểm sinh học của giun nhiều tơ và nêu ra tầm quan trọng của chúng trong nuôi trồng thủy sản.

Trích dẫn: Huỳnh Phước Vinh và Vũ Ngọc Út, 2018. Giun nhiều tơ và ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản bền vững. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Thủy sản)(1): 142-152.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...