Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 44 (2016) Trang: 80-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 11/01/2016

Ngày chấp nhận: 25/07/2016

 

Title:

The codes of conduct in family and society through Chinese scripts village regulation documentation of Choson in the XVII and XVIII century

Từ khóa:

Hương ước, hương ước Choson, hương ước chữ Hán Choson, quy tắc ứng xử qua hương ước chữ Hán Choson, quy tắc ứng xử đối với gia đình và xã hội

Keywords:

Village regulation, Choson village regulation, Chinese scripts village regulation of Choson, the codes of conduct through Chinese scripts village regulation of Choson, the codes of conduct in family and society

ABSTRACT

The Choson social change in the XVII and XVIII century created a serious riff on human dignity, which required the reconstruction of the social order. The Choson confucians’ progressive thinking in “diagnosing diseases” enabled the dynasty to reconsider human’s intrinsic values. Based on the theory of Confucianism along with the idea of “Lã thị hương ước”, the Choson confucians devised strategies to recover traditional moral values, in which paid much more attention to “pious” and “rites” in order to quickly cure the society’s moral wounds.

TÓM TẮT

Chuyển biến xã hội Choson giai đoạn thế kỷ XVII – XVIII tạo nên vết rạn nghiêm trọng về nhân phẩm, đòi hỏi thiết lập lại trật tự xã hội. Sự thức thời của sĩ phu Choson trong việc “bắt bệnh” xã hội mang đến sự thành công cho vương triều trong việc “nhào nặn” lại các chân giá trị. Trên tinh thần tiếp thu học thuyết Nho giáo cộng với ý tưởng của hương ước họ Lã, sĩ phu Choson vạch định chiến lược khôi phục lại giá trị đạo đức truyền thống từ chủ thể của sự vận động ấy. Trong đó chú trọng đầu tư vào các vấn đề về “Hiếu” và “Lễ”, nhanh chóng xoa dịu vết thương đạo lý đang lở loét trong lòng xã hội.

Trích dẫn: Đỗ Thị Hà Thơ, 2016. Quy tắc ứng xử đối với gia đình và xã hội qua tư liệu hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII – XVIII. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 44c: 80-87.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 120-127
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 126-136
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 13-19
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 202-211
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-32
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...