Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 126-136
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/10/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/12/2017

Ngày duyệt đăng: 20/06/2018

 

Title:

Godlike worshiping beliefs in Dong Thap village’s communal houses

Từ khóa:

Đình làng Đồng Tháp, thờ thần ở đình Đồng Tháp, tín ngưỡng thờ thần, tín ngưỡng thờ thần ở đình làng, tín ngưỡng thờ thần ở Đồng Tháp

Keywords:

Dong Thap village’s communal houses, godlike worshiping beliefs, godlike worshiping beliefs in Dong Thap, godlike worshiping beliefs in the village communal houses, worship in Dong Thap village’s communal houses

ABSTRACT

Dong Thap village’s communal houses retain the traces of worshiping beliefs of the local people in the past. The ranks of the gods were conferred and protected according to the secular style. Accordingly other gods - results from the needs of the localization of Vietnam people, the cultural exchange with the Chinese, the Campanagara, the Chenla - all gathered at the village communal houses to shetter and enjoy of ferings together with the main god - the Deity. After making a survey, this article presents basic introduction of gods being worshiped in the village communal houses, providing basis for the promotion of the local culture in planning, embellishing written evidence of the village communal houses in the morden time.

TÓM TẮT

Đình làng Đồng Tháp hiện vẫn còn lưu giữ dấu vết tín ngưỡng thờ tự một thời của cư dân địa phương. Vị trí cấp bậc của thần được “bảo vệ” và “thiết đặt” chính bằng sự phong cấp của thế tục. Theo đó, các vị thần khác – kết quả từ nhu cầu địa phương hoá phúc thần của người Việt, sự giao thoa văn hoá với người Trung Quốc, người Chiêm Thành, người Chân Lạp – đều quy tụ về đình để trú ngụ và hưởng tế lễ bên cạnh vị thần chủ soái: Thần Thành Hoàng. Qua khảo sát thực tế, bài viết xin giới thiệu về cơ bản tập hợp thần linh được thờ tự ở đình, làm cơ sở phát huy văn hóa địa phương trong việc hoạch định và tôn tạo tự tích đình thời hiện đại.

Trích dẫn: Đỗ Thị Hà Thơ, 2018. Tín ngưỡng thờ thần ở đình làng Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(4C): 126-136.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 120-127
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 13-19
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 202-211
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-32
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 80-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...