Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 120-127
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/03/2018

Ngày nhận bài sửa: 09/05/2018

Ngày duyệt đăng: 27/12/2018

 

Title:

Introduction to the ordination in Dong Thap province

Từ khóa:

Làng xã, linh văn, sắc phong, tỉnh Đồng Tháp, tự tích

Keywords:

Dong Thap province, holy writting, place of wordship, ordination, the village community

ABSTRACT

Dong Thap province has preserved a large number of board directors ordained in Nguyen dynasty, which are in danger of being eroded, yet are not studied thoroughly. Hence important historical information in the documents has not been used for studying costoms, beliefs, culture, history land and people of Dong Thap. In this paper, the board directors discovered in Dong Thap province are introduced as the basis for studying of the problems mentioned above.

TÓM TẮT

Tỉnh Đồng Tháp hiện còn lưu giữ số lượng lớn các đạo sắc phong được ban vào triều Nguyễn, đang đứng trước nguy cơ bị mai một, song chưa được quan tâm nghiên cứu một cách đúng mức. Vì vậy, thông tin lịch sử quan trọng trong văn bản chưa được giới thiệu, cung cấp cho việc tìm hiểu phong tục tập quán, tín ngưỡng, văn hóa, lịch sử đất và người Đồng Tháp. Trong phạm vi bài viết này giới thiệu các bản sắc phong khảo sát được trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, làm cơ sở cho việc nghiên cứu các vấn đề nói trên.

Trích dẫn: Đỗ Thị Hà Thơ, 2018. Giới thiệu sắc phong tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9C): 120-127.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 126-136
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 13-19
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 202-211
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-32
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 80-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...