Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 202-211
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/10/2019

Ngày nhận bài sửa: 10/12/2019

Ngày duyệt đăng: 10/12/2019

 

Title:

The dynasty ordination and characters ordained in Dong Thap province

Từ khóa:

làng xã, linh văn, sắc phong, tỉnh Đồng Tháp, tư liệu Hán Nôm

Keywords:

Dong Thap province, holy writing, ordination, Sino Nom document, village community

ABSTRACT

The ordination is the form of unique text, the most precious resources which are valid in many ways. To day, Dong Thap province luckily has preserved a large number of the ordination which was issued in Hau Le dynasty and Nguyen dynasty. Through investigations, the ordinations were issued for the gods and the characters who eserved well of our country. This article introduces the basic imformation of characters were issued the ordinations and the beliefs of Dong Thap people in particular and Westerners in general under the present scarce documentation circumstances. That show the direct effects of ordination on the cultural and spiritual life also the worship activities of the locals at the present.

TÓM TẮT

Sắc phong là loại hình văn bản độc bản, là nguồn tài nguyên quý, có giá trị trên nhiều phương. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp may mắn lưu giữ được số lượng tương đối các văn bản sắc phong có niên đại thuộc nhà Hậu Lê và nhà Nguyễn. Qua khảo cứu, sắc phong chủ yếu ban cho thần linh và những nhân vật có công trạng với đất nước. Nghiên cứu này cung cấp tư liệu bổ sung hành trạng của các nhân vật lịch sử cùng tín tục của người Đồng Tháp nói riêng và người miền Tây nói chung trong tình hình khan hiếm tư liệu hiện nay. Từ đó cho thấy những tác động trực tiếp của sắc phong đến đời sống văn hóa, tâm linh cũng như hoạt động thờ tự của người dân địa phương thời hiện đại.

Trích dẫn: Đỗ Thị Hà Thơ, 2020. Sắc phong và đối tượng được ban sắc ở tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1C): 202-211.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 120-127
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 126-136
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 13-19
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-32
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 80-87
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...