Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 13-19
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 13/08/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

Title:

Some respects about village regulation documents in Choson-Chinese scripts of Choson dynasty in the XVII and XVIII century

Từ khóa:

Hương ước, hương ước Choson, hương ước chữ Hán Choson thế kỷ XVII ? XVIII, bộ sưu tập hương ước chữ Hán Choson

Keywords:

Village regulations, Choson village regulations, Choson village regulations in Choson-Chinese scripts in the XVII and XVIII century, collection of Choson village regulations of Choson-Chinese scripts

ABSTRACT

The period of the XVII and XVIII century, Choson society fell seriously in the human dignity crisis. As a result, the establishment of an order society based on the confucianist principle became more urgent. On the basis of being open to ideas from two village regulations of China, which was ?Lam Dien La Thi village regulations? and ?Chu Tu tang ton La Thi village regulations?, the Choson confucians "recreated" them following the requirements of contemporary society with the rules of conducts, customs, offences and troubles. Village regulations in the XVII century had three copies, and in the XVIII century had six copies. The number of village regulations in the XVIII century proved their roles as well as their effects on the era problems. In 1986, the collection of village regulations in Choson-Chinese scripts which were established and evaluated to be a big set of modern thoughts of the feudal intellectuas.. Besides that, these village regulations reflected the tasks of preserving traditional cultures and strategy of training human resources - a modern Choson society.

TóM TắT

Giai đoạn thế kỷ XVII ? XVIII, xã hội Choson rơi vào khủng hoảng nhân phẩm nghiêm trọng, đòi hỏi thiết lập trật tự xã hội dựa trên nguyên lý Nho giáo trở nên cấp thiết hơn. Trên cơ sở tiếp thu ý tưởng từ hai bản hương ước của Trung Quốc là Lam Điền Lã Thị hương ước và Chu Tử tăng tổn Lã Thị hương ước, các nhà Nho Choson ?khuôn nắn? lại theo yêu cầu xã hội đương thời, với các quy định về đức nghiệp, lễ tục, quá thất và hoạn nạn. Hương ước thế kỷ XVII có tổng cộng 3 bản, thế kỷ XVIII là 6 bản. Số lượng hương ước thế kỷ XVIII minh chứng cho vai trò cũng như tác động của hương ước đối với các vấn đề thời đại. Năm 1986, bộ sưu tập hương ước chữ Hán Choson ra đời, được đánh giá là tập đại thành tư tưởng tân tiến của tri thức Choson. Đồng thời phản ánh công cuộc gìn giữ vốn văn hóa truyền thống và chiến lược xây dựng con người ? xã hội Choson thời hiện đại.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 120-127
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 126-136
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 202-211
Tải về
Số 48 (2017) Trang: 27-32
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 80-87
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...