Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 134-138
Tải về

ABSTRACT

This paper presents the results on separating, identifying the chemical composition  in Areca catechu L. roots in Phong Dien district, Can Tho city. The results showed that two compounds: lamotrigine (C9H7N5Cl2) and a,a-trehalose (C12H22O11) were isolated from the ethyl acetate extracts.  The structures of these compounds have been elucidated by modern spectroscopic methods: ESI-MS, 1H-NMR, 13C-NMR, HSQC, COSY and HMBC.

Keywords: Areca catechu L., components, lamotrigine, a,a-trehalose, root

Title: Study on the chemical components in ethyl acetate extract from Areca catechu L. root

TóM TắT

Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về chiết, tách, định danh thành phần hóa học trong rễ Cau trồng tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Kết quả: hai hợp chất: lamotrigine (C9H7N5Cl2) và a,a-trehalose (C12H22O11) được cô lập từ cao ethyl acetate. Cấu trúc hóa học của các chất này đã được xác định bằng các loại phổ ESI-MS, 1H?NMR, 13C?NMR, HSQC, COSY và HMBC.

Từ khóa: Areca catechu L., lamotrigine (C9H7N5Cl2) và a,a-trehalose (C12H22O11).

Các bài báo khác
Số 26 (2013) Trang: 1-5
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 129-133
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 135-139
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 22-26
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 6-9
Tác giả: Lê Thanh Phước
Tải về
Số 23b (2012) Trang: 60-68
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 80-84
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...