Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 82-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 25/09/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Herbicides and their application for controlling the gaint sensitive plant (Mimosa pigra L.) in Can Tho City

Từ khóa:

Glyphosate, Mai dương, Mimosa pigra, 2,4-D

Keywords:

Giant sensitive plant; Glyphosate; Mimosa pigra; 2,4-D

ABSTRACT

Giant sensitive plant (Mimosa pigra L.) originated from central and south of America has invaded many countries in Asia and Australia. Recent surveys have shown that the weed infests many locations in Vietnam. It has invaded lands, river and lake banks, roadsides, and some national parks. Herbicides and their application for controlling mimosa were carried out at residential quarter of Cai Rang District, in Can Tho city from October 2011 to March 2012. Herbicides were used to spray for plant populations of 3 to 4 year-old and results showed that the combination of Lyrin 480DD (Glyphosate 4320 gra.i./ha) and Anco 600DD (2,4-D 1500 gra.i/ha) gave good efficacy with 100 percent mortality of plant population up to 120 DAS. Separately, Lyrin 480DD (Glyphosate 4320 gr a.i/ha) killed 85.7 percent of plant population during 93.3 DAS but Gfaxone 20SL (Paraquat 42 gr a.i./ha) only killed 10,7 percent of plant population during 10 DAS.     

TÓM TẮT

Mai dương (Mimosa pigra L.) có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ và nó đã xâm lấn  nhiều quốc gia ở Châu Á và Úc. Những khảo sát gần đây cho thấy rằng Mai dương đã mọc nhiều nơi ở Việt Nam. Nó đã mọc tràn lan ở đất trồng trọt, bờ sông, bờ hồ, đường lộ và một số vườn quốc gia. Sử dụng thuốc trừ cỏ hóa học phòng trừ cây Mai dương được thực hiện tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2012. Thuốc trừ cỏ được sử dụng phun cho Mai dương từ 3 đến 4 năm tuổi và kết quả cho thấy rằng khi kết hợp thuốc trừ cỏ Lyrin 480DD (Glyphosate 4320 gr a.i/ha) và Anco 600DD (2,4-D 1500 gr a.i/ha) cho hiệu quả kiểm soát 100% cây chết và kéo dài đến 120 ngày. Thuốc trừ cỏ Lyrin 480DD (Glyphosate 4320 gr a.i/ha) cho hiệu quả kiểm soát 85,7% cây chết và kéo dài 93 ngày. Thuốc trừ cỏ Gfaxone 20SL (Paraquat 42 gr a.i./ha) cho hiệu quả kiểm soát 10% cây chết và chỉ  kéo dài 10 ngày.

 

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...