Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 80-87
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 24/09/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Variation fishing effort and catches of purse seiners 90HP or more of the southeast coastal Provinces of Vietnam

Từ khóa:

Lưới vây, cường lực, sản lượng

Keywords:

Purse seine, effort, catches

ABSTRACT

Survey was conducted on purse seine fleet capacity of 90 HP or more of the southeastern coastal province from 5/2012 to 4/2013, representing 02 northeast monsoon and southwest of the total number of samples was 3,327 samples. The results showed that, fishing effort of the purse seine vessels fleet capacity from 90 HP or more was 694.76 km3/year. Fishing effort was the highest in 3/2013 and was the lowest in 1/2013. Fishing effort dimensional variability increases with increasing vessel capacity. Fishing catches of the purse seine fleet from 90 HP or more was 126,689 tons. Fishing catches was the highest in 6/2012 and was the lowest in 1/2013. Average fishing catches of the vessels group more 250 HP was 5,981.1 ± 2,181.6 tons/month; vessels group 150 - 249 HP was 3,320.6 ± 1,874 tons/month, vessels group 90 - 149 HP was 1,255.7 ± 1,126.2 tons/month. Average fishing effective was 991.6 ± 518.5 ton/km3 and fishing efficiency of the vessels group 90 - 149 HP was the highest.

TÓM TẮT

Điều tra được tiến hành trên đội tàu lưới vây công suất từ 90 CV trở lên của các tỉnh ven biển Đông Nam Bộ được từ tháng 5/2012 đến tháng 4/2013, đại diện cho 02 mùa gió Đông Bắc và Tây Nam với tổng số mẫu là 3.327 mẫu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tổng cường lực khai thác của đội tàu lưới vây công suất từ 90 CV trở lên là 694,76 km3/năm. Cường lực khai thác biến thiên tăng dần theo chiều tăng công suất tàu; cường lực khai thác cao nhất vào tháng 3/2013 và thấp nhất vào tháng 1/2013. Sản lượng khai thác của đội tàu lưới vây từ 90 CV trở lên là 126.689 tấn. Sản lượng khai thác cao nhất vào tháng 6/2012 và thấp nhất vào tháng 1/2013. Sản lượng khai thác trung bình của nhóm tàu trên 250 CV đạt 5.981,1 ± 2.181,6 tấn/tháng; nhóm tàu 150 - 249 CV đạt 3.320,6 ± 1.874 tấn/tháng và nhóm tàu 90 - 149 CV đạt 1.255,7 ± 1.126,2 tấn/tháng. Hiệu quả khai thác trung bình đạt 991,6 ± 518,5 tấn/km3 và nhóm tàu 90 - 149 CV có hiệu quả khai thác cao nhất.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...