Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 35 (2014) Trang: 119-122
Tác giả: Lương Văn Tùng
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/10/2014

Ngày chấp nhận: 29/12/2014

 

Title:

Effect of temperature and parameters of electromagnetic for optical effects stimulated horizontal in semiconductor superlattices component

Từ khóa:

Hiệu ứng quang kích thích, bán dẫn siêu mạng, suy biến hoàn toàn, hàm phân bố hạt tải, phonon

Keywords:

Optical stimulation effects, semiconductor superlattice, completely degenerate, carrier distribution function, phonon

ABSTRACT

In this study we apply the quantum dynamics equation for the electron distribution function in semiconductor superlattices components under the effect of an electromagnetic field with frequency w, amplitude  and a laser pulse frequency W, amplitude .  To solve this equation we have obtained analytical expressions for the constant electric field intensity of horizontal stimulation optical effects. Based on numerical computing results by using the Matlab software, we have obtained the dependence of the electromagnetic field on the temperature as well as the parameters of the magnetic field puting on the material.

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này chúng tôi áp dụng phương pháp phương trình động lượng tử cho hàm phân bố mật độ electron dẫn trong bán dẫn siêu mạng hợp phần dưới tác dụng của trường điện từ tần số w, biên độ  và một xung laser cao tần tần số W biên độ  . Giải phương trình này chúng tôi đã thu được biểu thức giải tích của cường độ điện trường không đổi xuất hiện trong vật liệu do hiệu ứng quang kích thích ngang gây ra. Khảo sát tính số bằng phần mềm toán học Matlab đã thu được sự phụ thuộc của điện trường không đổi này vào nhiệt độ cũng như các tham số khác của trường điện từ đặt vào vật liệu.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...