Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 5-11
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Research on manufacturing insecticide spraying machine with capacity of  1 hecta/hour

Từ khóa:

Máy phun thuốc sâu, máy nông nghiệp

Keywords:

Insecticide sprayer, agricultural machinery

ABSTRACT

This paper presents the results of the research on designing, manufacturing and testing insecticide spraying machine. The experimental results showed that insecticide spraying machine can spray about 500 liters/hecta, capacity of machine is about 0.95 hecta/hour, fuel consumption is about 0.5 liter of diesel/hecta. Especially the machine can work stable, reliable and effective on the field land that is soft and easy to sunk in the Mekong Delta. It can spray for paddy at different growth stages and ensures safety for the health of the operator.

TóM TắT

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm xe phun thuốc có người điều khiển trên đồng ruộng. Các kết quả khảo nghiệm cho thấy máy có thể phun được khoảng 500 lít/ha, năng suất làm việc thực tế có thể đạt 0,95 ha/giờ, độ tiêu hao nhiên liệu khoảng 0,5 lít dầu/ha. Đặc biệt máy có thể làm việc ổn định, chắc chắn và hiệu quả trên nền đất ruộng mềm, dễ lún ở đồng bằng sông Cửu Long. Máy có thể phun cho lúa ở các giai đoạn sinh trưởng khác nhau và đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người vận hành.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...