Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 130-136
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Studying the optimal condition for trap application of sex pheromone of the citrus pock caterpillar, Prays endocarpa Meyrick (Lepidoptera: Yponomeutidae)

Từ khóa:

Pray endocarpa, (Z)-7-tetradecenal, sâu đục vỏ trái bưởi, pheromone giới tính, bẫy pheromone

Keywords:

Pray endocarpa, (Z)-7-tetradecenal, the citrus pock caterpillar, sex pheromone, pheromone trap

ABSTRACT

The citrus pock caterpillar, Prays endocarpa, is one of serious insect pests of pomelo in the Mekong Delta. In order to apply sex pheromone as a tool for a sustainable management of P. endocarpa, optimal conditions for the application were investigated in Nam Roi pomelo orchards at My Hoa village, Binh Minh district, Vinh Long province. The results showed that Vietnamese lure (lure prepared in Vietnam) was as effective as Japanese lure (lure prepared in Japan) in attraction of P. endocarpa males. Otherwise, sticky traps showed more efficient in capture of P. endocarpa males than water traps. Traps setting with the horizontal sticky board captured more P. endocarpa  than those with vertical sticky board, while roof trap did not effect on the attractiveness of lure. The best height for trap catch of  P. endocarpa males in Nam Roi pomelo orchards was 1.0 ? 1.5 meter.

TóM TắT

Sâu đục vỏ trái bưởi, Prays endocarpa, là một trong những đối tượng gây hại quan trọng trên bưởi ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm ứng dụng pheromone giới tính như là một công cụ cho chiến lược quản lý bền vững đối với đối tượng gây hại này, điều kiện thích hợp cho việc áp dụng bẫy pheromone giới tính đã được khảo sát trên các vườn bưởi Năm roi tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Không có sự khác biệt ý nghĩa trong số lượng ngài P. endocarpa bắt được bởi bẫy đặt với mồi pheromone được điều chế ở Nhật Bản và bẫy đặt với mồi pheromone được điều chế ở Việt Nam. Theo hướng khác, bẫy dính cho hiệu quả bắt ngài cao hơn so với bẫy nước. Bẫy được đặt với tấm dính nằm ngang bắt được nhiều ngài P. endocarpa hơn so với bẫy được đặt với tấm dính nằm đứng, trong khi mái che thì không ảnh hưởng đến số lượng ngài vào bẫy. Độ cao đặt bẫy trên vườn bưởi Năm roi tốt nhất là từ 1,0 ? 1,5 m.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...