Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 28 (2013) Trang: 157-162
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/05/2013

Ngày chấp nhận: 30/10/2013

 

Title:

Technical efficiency of Chlorella sp. algae biomass culture using wastewater from Pangasianodon hypophthalmus ponds

Từ khóa:

Chlorella, nước thải, sinh khối, cá tra

Keywords:

Chlorella, wastewater, biomass, Pangasianodon hypothalmus

ABSTRACT

The reasearch on ?Technical efficiency of Chlorella sp. algae biomass culture using wastewater from Pangasianodon hypophthalmus ponds" was conducted in 10 days duration. Experiment was designed completely random with four treatments and triplications for each culture medium consisting of distilled water (control), Walne solution, 75% and 100% of wastewater in 10 litre glass jar of which 4.5 liters of wastewater mixed with 0.5 liters of Chlorella algae stock solution. Purebred of Chlorella sp. algae was cultured by Walne solution before starting the experiment. The density and biomass of algae, environmental parameters such as  temperature, pH, DO, N-NO3-, N-NH4+, P-PO43- were collected for analysis on day 0, 1, 3, 5, 7 and 9of the cultured period. Results showed that environmental parameterswere suitable for the development of Chlorella with the best growth in 100% wastewater at day 3 of culture. Chlorella algae showed remarkable uptake the nutrients at day 3 with N-NO3- concentration was reduced from 5.49 mg/L to 0.26 mg/L, N-NH4+ from 0.782 mg/L to 0.042 mg/L and P-PO43-mg/L from 0.97 to 0.11 mg/L with the corresponding efficiencies of 95.27%, 43.48% and 88.66%, respectively.

TóM TắT

Nghiên cứu về "Hiệu quả kỹ thuật nuôi sinh khối tảo Chlorella sp. sử dụng nước thải từ ao nuôi cá tra" được thực hiện trong 10 ngày. Thí nghiệm được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên với bốn nghiệm thức và ba lần lặp lại là nước cất (đối chứng), dung dịch Walne, 75% và 100% nước thải trong  keo 10 lít (trong đó 4,5 lít nước thải và 0,5 lít dung dịch tảo Chlorella gốc). Tảo Chlorella sp. thuần được nuôi bằng dung dịch Walne trước khi bố trí thí nghiệm. Mật độ, sinh khối tảo và các yếu tố môi trường như nhiệt độ, pH, DO, N-NO3-, N-NH4+, P-PO43- được thu thập để phân tích vào ngày 0, 1, 3, 5, 7, 9 của quá trình nuôi. Kết quả cho thấy các yếu tố nêu trênthích hợp cho sự phát triển của tảo Chlorella, với sự tăng trưởng tốt nhất ở nghiệm thức 100% nước thải vào ngày thứ 3. Tảo Chlorella hấp thu chất dinh dưỡng đáng kể vào ngày thứ 3 trong đó hàm lượng N-NO3- đã giảm từ 5,49 mg/L đến 0,26 mg/L, N-NH4+ từ 0,782 mg/L đến 0,042 mg/L và P-PO43- từ 0,97 mg/L đến 0,11 mg/L với hiệu quả tương ứng là 95,27%, 43,48%  và 88,66%.

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...